Web Tabanlı Öğretimin 12. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Kazanımlara Ulaşma Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi


KÖSE BİBER S. , ŞİMŞEK İ.

International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.1041

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1041

Özet

Bu araştırmada 12. sınıf öğrencilerinin matematik kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemede web tabanlı öğretim yönteminin etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada ön test – son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, İzmir ilinde yer alan bir meslek lisesinde 19 şubede öğrenim gören tüm 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu şubelerden basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen ve iki farklı şubede öğrenim gören toplam 67 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bu iki sınıftan biri rastlantısal olacak şekilde kontrol grubu, diğeri ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Ortaöğretim 12. sınıf Matematik dersi kapsamında yer alan "Limit" öğrenme alanı, kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri ile gerçekleştirilirken, deney grubunda web tabanlı öğretim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında, öğrencilerin matematik dersine yönelik kazanımlara ulaşma düzeylerini belirleyebilmek için Biber (2012) tarafından  geliştirilen “Matematik Kazanım Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, Shapiro-Wilk normallik testi ile İlişkili Örneklemler t-testi ve İlişkisiz Örneklemler t-testinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, web tabanlı öğretim yönteminin 12. sınıf öğrencilerinin matematiksel kazanımlara ulaşma düzeylerini, geleneksel öğretim yöntemlerine göre anlamlı olacak şekilde daha fazla artırdığını ortaya koymaktadır.