IRRATIONAL BELIEFS IN EARLY ADOLESCENTS: AN INVESTIGATION ACCORDING TO SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES


BOYACIOĞLU N. E. , Küçük L.

I.Uluslararası & V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.148-149

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.148-149

Özet

Giriş
Albert Ellis tarafından geliştirilen Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), bireyin yaşadığı duygusal- psikolojik rahatsızlıkların temelinde
sahip olduğu mantık dışı inançların yer aldığını ileri sürmektedir (Ellis, 1995).
Ellis (1995), akılcı olmayan inançları; bireylerin mutluluğunu ve hayatta kalmalarını ve temel hedef ve amaçlarını başarmalarını engelleyen
inançlar şeklinde tanımlamıştır (Altıntaş, 2006). Ellis’e göre akılcı olmayan inançlar; kişisel yıkım, duygusal sorunlar, bedenin zayıf düşmesi
gibi sonuçlar doğurabilir (Ortaçkale, 2008).
Amaç
Araştırma, ilköğretim 2. kademede okuyan öğrencilerin mantık dışı inançlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak
gerçekleştirildi.
Yöntem
Araştırmanın örneklemini, Kocaeli İli Körfez İlçesi’nde devlete bağlı ilköğretim okullarından seçilen 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan toplam
557 öğrenci oluşturdu.
Araştırma verileri Kasım 2009’da, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Bilgi Formu ve 21 soruluk Çivitci (2006)
tarafından geliştirilen Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeği ile toplandı.
Verilerin değerlendirilmesinde, tek yönlü varyans analizi, t testi ve parametrik olmayan testler kullanıldı.
Bulgular ve Sonuç
Araştırma bulguları, öğrencilerin mantıkdışı inançları ile sınıf düzeyleri, aile yapısı ve algılanan akademik başarıya göre farklılaştığını;
cinsiyet, çocuk sıralamasındaki yeri, anne- baba eğitim durumu, çalışma durumu, aile tipi, ailenin ekonomik durumu göre ise
değişmediğini göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Mantıkdışı inançlar, erken ergenlik
Introduction
Albert Ellis, the creator of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), suggest that emotional disturbances largely stem from irrational beliefs.
Ellis (1995) defines that irrational beliefs prevent that individual happiness, survival and basic goal and objectives. According to Ellis, irrational
beliefs can cause such as personal destruction, emotional problems, weakness of the body (Altıntaş, 2006; Ellis, 1995; Ortaçkale, 2008).
Method
This study was conducted to determine the factors that affect the irrational beliefs in the students who were second grade (6 th,7 th and 8 th
class).
Procedure
The study sample was comprised of 557 students from 6th to 8th grades who were chosen from the primary schools in the Körfez district of
Kocaeli that are belong to The State.
The data of the study were collected using an İnformation Form which was prepared by the researcher based on the wiev of relevant literature,
a 21 questioned İrrational Beliefs Scale for adolescents which was prepared by Çivitci (2006).
Data were analyzed by one-way analysis of variance, t-test, and non-parametric tests. Results
The Findings of the study indicated that there were significant differences amongst students’ levels of irrational beliefs in terms of grade level,
perceived parental attitudes and perceived academic achievement. There were no differences observed in terms of gender, birth order, parents’
educational level, parents’ job status, family type and economic status of family.
Keywords: Irrational beliefs, early adolescents