Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

TUNCER M., KAYSİ F.

Turkish Journal of Education (TURJE), cilt.2, sa.4, ss.44-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Education (TURJE)
  • Sayfa Sayıları: ss.44-54

Özet

Bu araştırmada öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma  betimsel  tarama  modeline  göre  yürütülmüştür.  Araştırma  Fırat  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi  ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 482 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür.  Araştırmada  veri  toplama  aracı  olarak  Üst  Biliş  Düşünme  Becerileri  Ölçeği  (ÜBDB) kullanılmıştır.  Öğretmen  adaylarının  üst  biliş  düşünme  becerilerine  yönelik  görüşleri  bölüm,  cinsiyet,  yaş, bilgisayara olma durumu ve öğrenim gördükleri eğitim fakültesine göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda bağımsız  gruplar  t  testi,  tek  yönlü  varyans  analizi,    Mann  Whitney  U  ve  Kruskall  Wallis  H  testlerine başvurulmuştur.  Araştırma kapsamında elde edilen bulgular öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri arasında  öğrenim  görülen  eğitim  fakültesi  ve  bilgisayarı  olma  durumu  açısından  anlamlı  düzeyde  bir  fark olmadığı yönündedir. Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında ise ÜBDB ölçeğinin “Düşünme becerileri” alt faktöründe  kız öğretmen adayları lehine anlamlı fark gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm açısından yapılan karşılaştırmalarda ise ölçeğin tamamı ve bütün alt faktörlerinde anlamlı görüş farkı tespit edilmiştir. Yaş değişkeni açısından yapılan  karşılaştırmalarda ise “Alternatif değerlendirme becerisi” alt faktöründe anlamlı düzeyde fark bulunmuştur.

In this study, it was aimed to evaluate prospective teachers in terms of their metacognition thinking skills. The study  was conducted in line with the descriptive scanning model.  The study  was carried out on a total of 482 prospective  teachers  receiving  education  in  Firat  University  Faculty  of  Education  and  in  Istanbul  University Hasan Ali Yucel Faculty  of Education. Within the scope of the study, Metacognition Thinking Skills (MCTS) Scale was used as the data collection tool. Prospective teachers' opinions on metacognition thinking skills were compared in terms of their departments, genders, ages, whether they  own computer, and the education faculty they attend to. In these comparisons, independent groups t test, one way variance analysis, Mann Whitney U and Kruskall  Wallis  H  tests  were  employed.    The  findings  obtained  from  the  study  indicate  that  there  are  no significant  differences  among  the  metacognition  thinking  skills  of  the  prospective  teachers  in  terms  of  the education faculty they attend to and the point whether or not the prospective teachers own computers. As for the gender variable, a significant difference in the "Thinking skills" sub factor of the MCTS scale was observed in favor  of  female  prospective  teachers.  As  for  the  comparisons  made  in  terms  of  the  departments  where  the prospective teachers receive education, significant differences in opinions were detected for the whole scale and all sub-factors. Finally, in the comparison made in terms of the age variable, significant difference was found in the "Alternative evaluation skill" sub factor.