İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİK DERSİNDE “AÇILAR” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ


CERAN E. , ÖNDER A.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), cilt.1, sa.1, ss.89-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)
  • Sayfa Sayıları: ss.89-97

Özet

Bu çalışmanın amacı, Proje Tabanlı Öğretim yaklaşımının, ilköğretim 4. sınıf matematik dersi, geometri ünitesi, “Açılar” alt öğrenme alanı öğretiminde öğrencilerin başarılarına ve başarılarının kalıcılığına etkisini belirlemektir. Araştırma, gerçek deneme modellerinden “ön test-son test kontrol gruplu model” kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada deneysel desen kullanıldığından evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu tesadüfî yolla seçilen İstanbul ili Avrupa Yakasındaki Beyoğlu ilçesindeki Cemal Artüz İlköğretim Okulu’ndaki 4. Sınıflardan 4-E sınıfından 21 öğrencinin deney grubu ve 4-C sınıfından da 20 öğrencinin ise kontrol grubunu oluşturmasıyla meydana gelmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Açılar Konusu Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırma açılar konusunun, deney grubu öğrencilerine Proje Tabanlı  Öğretim yöntemiyle; kontrol grubu öğrencilerine de  sunuş yöntemiyle anlatılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresince eğitim öncesi ve sonrası uygulanan başarı testinden elde edilen veriler SPSS 16.00 paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir.Verilerin çözümlenmesi sonucu, deney grubu ve kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Proje Tabanlı Öğretim yöntemi öğrenmeyi artırmıştır.

The purpose of this article is to define the effect of the Project Based Learning method on success and permanency of success of students. This work is done on primary school fourth grade students in mathematics class, geometry unit, angles subject. This research is implemented using “Pre-test/Post-test control group design”. In this research, it is not needed to define universe and sample, because of using experimental pattern. The subjects of this research have been chosen from Cemal Artüz Primary School located in Beyoğlu, Istanbul by coincidence. 21 students were selected as experiment group from 4-E class, and 20 students were selected as control group from 4-C class.“Angles Subject Success Test” was developed by the researcher as a tool to obtain data. The research is performed by teaching experimental group students using Project Based Learning method, and control group students using Presentation method. The data acquired from success tests made both before and after teaching have been evaluated with help of SPSS 16.00 software. The evaluation of data shown us that experimental group students learned more than control group students with a statistically significant difference. Project Based Learning has increased learning.