Dinamik Kontür Tonometresi Kullanarak Glokomlu ve Oküler Hipertansif Hastalarda Oküler Nab›z Genligi Ölçümleri.


UÇAR D.

Türk Ophthalmology Gazetesi, cilt.38, ss.198-203, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 38
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Türk Ophthalmology Gazetesi
  • Sayfa Sayıları: ss.198-203

Özet

ÖZET Amaç: Oküler nabız genligi (ONG) sistolik ve diastolik fazlardaki göz içi basıncı (GİB) degerleri arasındaki farktır. ONG, gözdeki kan akımı ve GİB degelerindeki dalgalanmalara bağlıdır. ONG degiflimleri optik sinir üzerinde meydana gelebilecek hasar hakkında ön bilgi verebilir. Çalışmamızda Pascal dinamik kontür tonometresi (DKT) kullanılarak primer açık açılı glokomlu (PAAG), oküler hipertansiyonlu (OHT) gözlerde ONG degerleri tespit edildi ve sagl›kl› kontrollerle karşılaştırıldı. ONG'nin merkezi kornea kalınlığı (MKK), yaş ve GİB ile ilişkisi incelendi. Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 108 PAAG'li, 46 OHT'li toplam 154 hasta ve yafl grubu uygun 54 sağlıklı birey alındı. Hastaların hiçbiri daha önce göze ait cerrahi geçirmemiflti, bilinen ciddi bir göz veya sistemik hastalıkları yoktu ve sistemik ilaç kullanmıyorlardı. Humphrey 30-2 eflik görme alan› testinde PAAG'li gözlerde ortalama sapma (MD) >8 db, 15 dB; OHT'li gözlerde MD 3 db idi. C/D oran› PAAG'li gözlerde >0,5, 0,7; OHT'li gözlerde C/D 0,3 idi. Sağlıklı bireylerde MD ve C/D degerleri normal sınırlarda idi. Her üç grubun Pascal DKT kullanılarak GİB'leri ve eşzamanlı ONG ölçümleri yapıldı. MKK'ları ultrasonik pakimetre ile ölçüldü. ONG, sadece "kalite 1" olan (en iyi kalite) üç ölçümün ortalaması alınarak tespit edildi. PAAG'li, OHT'li ve normal gözlerde saptanan GİB ve ONG degerleri ikili gruplarda efllendirilmemifl t testi ile karşılaştırıldı. istatistiksel anlamlılık sınırı p0,05 alındı. ONG degerlerinin yaş, MKK ve GİB'den etkilenip etkilenmedigi Pearson korelasyon analizi ile incelendi. Anlamlılık sınırı (correlation coefficient) r>0,25 alındı (p0,05). Sonuçlar: PDKT ile ölçülen G‹B degerleri PAAG'li, OHT'li ve kontrol gözlerde sırasıyla 17,9±2,7 mmHg, 17,8±3,2 mmHg ve 15,7±2,2 mmHg idi. PAAG'li ve OHT'li gözlerde ölçülen GİB degerleri iki grup arasında farklı bulunmadı (p>0,05). Kontrol grubunun G‹B ortalaması diger 2 gruptan daha düflük idi (p0,05). ONG degerleri ise; PAAG'li gözlerde 3,35 ±1,1 mmHg, OHT'li gözlerde 3,54±1,3 mmHg ve kontrol gözlerde 2,71±0,9 mmHg olarak bulundu. OHT'li gözlerde ölçülen ONG degeri istatiksel olarak hem PAAG grubundan hem de kontrol gözlerden yüksek idi (p0,05). ONG ile MKK (r1=0,11,p>0,05) ve yaş (r2= 0,06, p>0,05) arasında bağıntı tespit edilmedi. ONG ile GİB aras›nda ise zayıf bağıntı bulundu (r3=0,28,p0,05). Yorum: ONG göze gelen kan akışının bir yansıması olup, koroid perfüzyonunun dolaylı ölçütüdür. ONG, kornea kalınlığı ve yaştan etkilenmemekte, GİB degerleri ise ONG'yi değiştirebilmektedir. Çalışmamızda OHT'li hastalarda ONG degerlerini PAAG'li hastalardan ve sağlıklı kontrollerden daha yüksek Pascal Dinamik Kontür Tonometresi Kullanarak Glokomlu ve Oküler Hipertansif Hastalarda Oküler Nabız Genligi Ölçümleri bulduk. OHT'li hastalarda ONG'nin yüksek olması, retina ganglion hücrelerinin baskıya bağlı iskemiden korunmasını amaçlayan bir savunma mekanizması sonucu koroidin kan akımı artışına bağlı olabilir. Ancak bu hipotez araştırmaya açıktır. Anahtar Kelimeler: Glokom, Oküler Hipertansiyon, Oküler Nabız Genligi, Pascal Dinamik Kontür Tonometrisi