Bireysel ve Mesleki Özellikler Hemşirelerin İş Tatmini ve Örgütsel Güven Seviyelerini Etkiler mi?


Creative Commons License

Ay F. , Polat S.

Archives Health Science Research, cilt.7, ss.167-177, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5152/archealthscires.2020.19041
  • Dergi Adı: Archives Health Science Research
  • Sayfa Sayıları: ss.167-177

Özet

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin kişisel ve mesleki özelliklerinin iş tatmini ve örgütsel güven ile ilişkisini belirlemek amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel bir çalışmadır. Araştırmada üç form kullanıldı: 1- Demografik özellikler ile ilgili sorular, 2- Minnesota İş Tatmini Ölçeği, 3- Örgütsel Güven Ölçeği ”. Veriler, hemşireler ile yüz yüze görüşme ile elde edildi. Araştırma, dahil etme kriterlerine uyan, 456 hemşire ile yapıldı. Nicel veriler bilgisayar aracılığı ile analiz edildi. Analizde t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi. (Etik kurul izni no:2017/381) Bulgular: Hemşirelerin örgütsel güven düzeyleri arttıkça iş tatmini düzeyleri artmaktadır (p<0,01). Yaş, mesleki çalışma yılı ve kurumda / serviste çalışma yılı arttıkça iş tatmin puanları ile yöneticiye güven – kuruma güven puanları artmaktadır (p<0,01). Sürekli gündüz vardiyasında çalışma, çalıştığı birimden memnun olma ile iş tatmini ve örgütsel güven puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yalnızca çalışılan bölümden memnun olma hem iş tatmini puanlarını hem de örgütsel güven puanını anlamlı şekilde yükseltmektedir (p=0,001). Çalışma arkadaşlarına güven alt boyutu çalışılan birim ve çalışılan bölümden memnun olma dışındaki hiç bir faktörden etkilenmemektedir (p>0,05). Sonuç: Araştırma sonuçlarımız değişkenler arasındaki ilişkinin farklılaşabildiğini göstermektedir. Eğitim, cinsiyet, medeni durum ve ekonomik durum örgütsel güveni etkileyen bir faktör değildir. Evli olmak iş tatmin puanını yükselten bir faktördür. Çalışma arkadaşlarına güven çalışılan birime göre farklılık göstermektedir. 

Objective: This study was conducted to determine the relationship between job satisfaction and organizational trust of nurses’ personal and professional characteristics. Material and Methods: This was a descriptive, cross-sectional study. Three forms were used: 1- questions about demographic characteristics, 2- Minnesota job satisfaction scale, and 3- organizational confidence scale. Data were obtained through face-to-face interviews with the nurses. The study was conducted with 456 nurses who met the inclusion criteria. Quantitative data were analyzed using a computer. T-test, one-way ANOVA, and Pearson and Spearman correlation analyses were used. Statistical significance was accepted as p<0.05. (ethics committee permission number: 2017/381) Results: As the organizational trust levels of the nurses increased, job satisfaction levels increased (p<0.01). As age, years in the occupation, and years of working in the institution/service increased, job satisfaction scores, trust in managers, and trust in the institutions increased (p<0.01). There is a positive relationship between continuous day shift work, satisfaction with the unit, job satisfaction, and organizational trust scores. Satisfaction with the department alone significantly increased both job satisfaction and organizational trust scores (p=0.001). The sub-dimension of trust in the colleagues was not affected by any factor other than being satisfied with the unit and the department studied (p>0.05). Conclusion: Our results show that the relationship between the variables can vary. Education, gender, marital status, and economic status are not the factors affecting the organizational trust. Being married is a factor that increases the job satisfaction score. Trust in the colleagues varies according to the unit studied.