Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunu Yordamada Kariyer Kararı Öz-Yeterliği ve Umudun Rolünün İncelenmesi


Creative Commons License

Baz D.

Kariyer Danışmanlığı Dergisi, cilt.2, ss.144-165, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Kariyer Danışmanlığı Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.144-165

Özet

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunu yordamada kariyer kararı öz-yeterliği ve umudun rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür. Araştırmaya çeşitli lisans programlarında öğrenimine devam eden 249 öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamındaki veriler Yaşam Doyumu Ölçeği, Kariyer Kararı ÖzYeterliği Ölçeği Kısa Formu ve Umut Ölçeği yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar kariyer kararı öz-yeterliğinin ve umudun, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılarak bazı öneriler sunulmuştur.