Ağızdan Ağıza Pazarlama Iletişiminin, Fitness Merkezi Kullanıcılarının Besin Destek Ürünü Satınalma Karar Sürecine Etkisi


Dal S. , Çavuşoğlu S. B. , Karaman Ö.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, sa.2, ss.456-466, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.24289/ijsser.271085
  • Dergi Adı: International Journal of Social Sciences and Education Research
  • Sayfa Sayıları: ss.456-466

Özet

Bu çalışmanın amacı İstanbul ili Avrupa yakasında faaliyet gösteren spor salonlarından yararlanarak spor yapan kişilerin besin destek ürünü satınalma karar sürecinde ağızdan ağıza pazarlama iletişimin etkisini araştırmaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda, İstanbul ili Avrupa yakasında faaliyet gösteren fitness merkezi ve spor salonlarından tesadüfi olarak seçilen, 16–51 yaş aralığında olan ve yaş ortalaması 28 olan, toplam 138 kişi çalışmaya katılmıştır. Çalışmada Didem AYDIN tarafından geçerlilik ve güvenilirlik analizler yapılmış olan ölçek kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu toplam 30 soru olmak üzere üç kısımdan oluşmuş 5’li Likert tipi ölçekle değerlendirilmesi istenmiştir. Çalışmaya ait veriler SPSS 20 programı ile sınanmıştır. Çalışmada Frekans, çapraz tablo, t-testi, anova analizleri kullanılmış. Çalışmamızda çıkan bulgular arasında besin destek ürünü alırken erkeklerin % 83’ü kadınların ise % 79’unun tecrübe, bilgi tavsiye ve görüşleri dikkate aldığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların tecrübe, bilgi tavsiye ve görüşler dikkate alarak %34.8 protein tozu %10.9 amino asit, %8.7 le-karnitin veya cla ürünleri ni tercih etmekte. Çalışmamıza katılanlar internet üzerinden besin destek ürünü satın alırken kullandıkları kanal bakımından erkekler sırası ile ilk olarak sohbet ve forum sitelerini, alışveriş sitelerini ve haber sitelerini kullanırken kadınlar sohbet ve forum sitelerini, video paylaşım sitelerini ve alışveriş sitelerini kullandıkları gözlemlenmiştir. 

This study aims to understand effects of word of mouth communication on Europe side of Istanbul sport centers participants decision making process about nutritional supplements purchase. The participants of survey choosen randomly are between the range of 16-51 and their average of age is 28. Totally 138 persons were participated to study. Didem AYDIN made validity and reliability test and survey form includes 30 questions and three parts. Five unit Likert scale is used. The data were tested by SPSS 20. Frequency, crosstab, t-test-anova analysis were used. We observed that when they are purchasing nutritional supplements, %83 of men and % 79 of women are considering experience, information, and advices. The participants considered experience, information, and advices and they preferred % 34.8 protein powder, % 10.9 amino asit, % 8.7 carnitine or cla products. Men participants are purchasing products via internet and they use respectively chat and forum websites, shopping websites and news websites. Women participants are purchasing products via internet and they use respectively chat and forum websites, video share websites and shopping websites. When participants of study are making purchase decision, %46.4 of them care expertness of source, %29.7 of them care consultants experience, % 15.2 of them care consultants information. We observed that men consider experience, information and advice more than women at their nutrition supplement purchasing process. Also it can be said that the sources experience, information and expertness has a significant role at consumers purchasing decisions.