İLETİŞİM BECERİLERİ İLE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÖRNEĞİ


Siyahtaş A., Çavuşoğlu S. B.

Premium E-Journal Social Sciences, cilt.5, sa.12, ss.66-80, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 12
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.37242/pejoss.1091
  • Dergi Adı: Premium E-Journal Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.66-80

Özet

Üniversitede öğrenim gören bireylerin farklı değişkenlerine göre iletişim becerileri ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki farklılıkları tespit etmek bu araştırmanın amacını oluştururken; aynı zamanda iletişim becerileri ile umutsuzluk arasındaki ilişkinin saptanması da temel amaçtır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 97 erkek (%63,4) ve 56 kadın (%36,6) olmak üzere 153 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formunun yanı sıra, Korkut (1996) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)” ile Beck, Weissman, Lester ve Trexler (1974) tarafından geliştirilen; Seber, Dilbaz, Kaptanoğlu ve Tekin (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ)” kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi sonrasında analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma bulgularında; bireylerin cinsiyet ve yaş gruplarına göre iletişim becerileri arasında; yaş grupları ve ekonomik refah düzeylerine göre de umutsuzluk durumları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda bireylerin iletişim becerilerinin arttıkça umutsuzluk durumlarının azalacağı sonucuna varılmıştır.

While determining the differences between communication skills and hopelessness levels according to different variables of the individuals studying at the university constitutes the aim of this study; At the same time, determining the relationship between communication skills and hopelessness is the main goal. The sample of the study was composed of 153 students, 97 males (%63,4) and 56 females (%36,6), selected by random sampling method, studying at Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Sport Sciences. As a data collection tool, in addition to the personal information form, the “Communication Skills Assessment Scale (CSAS)” developed by Korkut (1996) and "Beck Hopelessness Scale (BHS)" developed by Beck et al. (1974) adapted to Turkish by Seber et al. (1993) was used. After the data showed normal distribution, parametric tests were used in the analysis. In the research findings, significant differences were found between communication skills of individuals by gender and age groups and between hopelessness States by age groups and economic well-being levels. As a result of the research, it was concluded that as individuals' communication skills increase, their hopelessness decreases.