Yaratıcılığı Geliştirici Etkinliklerle Desteklenen Web Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi


Creative Commons License

Köse Biber S. , Ayvaz Reis Z.

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.166

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.166

Özet

Bu çalışmanın amacı 2005 yılında Hudson, Skamp ve Brooks tarafından geliştirilen “Etkili Fen Öğretimi Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu farklı okullarda fen ve teknoloji öğretmeni olarak aktif görev yapan öğretmenden oluşmaktadır. Türkçeye uyarlama sürecinde dil geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve dil geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin dört boyutta % 57,401 varyans açıkladığı ve doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu bu yapının uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının ölçek toplamı için α=,962, iki yarı test güvenirliğinin ,94 olduğu bulunmuştur. Araştırmada, yapı geçerliğine ilişkin elde edilen bulgular ölçeğin özgün formunda yer alan bütün maddelerin Türkçe formunda da yer alabileceğini göstermektedir. Bununla beraber, ölçek maddelerinin faktörlere göre dağılımlarının ölçeğin özgün halinden farklılık gösterdiği görülmektedir. Ölçeğin uyarlanması sürecinde ortaya çıkan faktör yapısının kabul edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Etkili Fen Öğretimi ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.