Antikitede Eklektik Doktriniyle "Psikiyatrinin Hipokratı": Kapadokyalı Aretaeus / The "Hippocrates of Psychiatry" with His Eclectic Doctrine in Antiquity: Aretaeus of Cappadocia


NESİPOĞLU G.

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi / 4th International Scientific Research Congress (UBAK), Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.559-560

  • Basıldığı Şehir: Yalova
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.559-560

Özet

Antik çağ Anadolu topraklarında varlık gösteren ve MS 130 ile 200 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Kapadokyalı Aretaeus, eklektik yaklaşımı benimseyerek hekimlik felsefesini birden çok kuram ve yöntemin sentezi üzerinden yükseltmiştir. Doktrinini; Antik Yunan tıbbının nüvesi sayılan pneuma (ruh, soluk) anlayışı, dört unsur kuramı ve anatomi çalışmalarından edinilen bilginin, analoji kurarak vakaları analiz etme ve inceleme yöntemleriyle işlenmesine dayandırmıştır. Bu bağlamda, günümüzde pnömatist, ampirist ve metodist yaklaşım olarak adlandırılabilecek kuram ve yöntemleri harmanlayarak hastalıkları sınıflandırmış, tanımlamış ve kaleme almıştır. Yazıları genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili olup günümüze kadar ulaşabilenler, Kapadokyalı Aretaeus‘un Kaim Eserleri (The Extant Works of Aretaeus, the Cappadocian) adlı kitapta bir araya getirilmiştir. Aretaeus, bahsi geçen kitapta, başta nöroloji ve psikiyatri hastalıkları olmak üzere diyabet, tetanos, astım, zatürre, uterus kanserini neden ve belirtileri ile tanımlamıştır. Melankoliyi ilk kez Hipokrates açıklamış olsa da, mani ve melankoli arasındaki ilişkiyi ilk kez Aretaeus  kurmuş ve bipolar bozukluğu tanımlamıştır. Ayrıca menenjitin organik psiko-sendroma, boğuntu histerisinin nevrotik bozukluğa ve mani-melankolinin psikotik bozukluğa karşılık geldiğini belirterek, hastalıkları sınıflandırmıştır. Aretaeus‘un yaptığı hastalık sınıflandırma ve tanımlamaları ile tedavideki akılcı yaklaşımının günümüzdekilerle koşut olması, Fransız psikiyatr Benjamin Ball tarafından "Psikiyatrinin Hipokratı" olarak anılmasının dayanağı olduğu ileri sürülebilir.

Bu çalışmada, Hipokrates‘ten sonra en önemli hekim ve tıp yazarları arasında yer almasına ve çağının ilerisinde eklektik bir doktrin oluşturmasına karşın, önemi ancak 16. yüzyılda anlaşılmaya başlanan Kapadokyalı Aretaeus‘un psikiyatri alanına katkıları Kapadokyalı Aretaeus‘un Kaim Eserleri ışığında ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eklektik doktrin, Kapadokyalı Aretaeus, "Psikiyatrinin Hipokratı", psikiyatri tarihi

Aretaeus of Cappadocia, who led his presence in ancient Anatolia and most likely lived between 130 and 200 AD, predicated his philosophy of medicine upon the synthesis of multiple theories and methods indigenising the eclectic approach. He based his doctrine on processing the understanding of pneuma (spirit, pale) considered as the core of ancient Greek medicine, the theory of the four humours and knowledge obtained from the anatomical works through the method comprised of analysis and examination of cases by establishing analogy. In this context, he classified, defined and put pen to paper diseases/disorders by blending the theories, approaches and methods that could be considered as pneumatist, empiricist and methodist theory in the present. He defined the causes and symptoms of diabetes, tetanus, asthma, pneumonia, uterine cancer, and especially neurological and psychiatric diseases/disorders in his book entitled The Extant Works of Aretaeus, the Cappadocian. Aretaeus. Although melancholy was firstly defined by Hippocrates, Aretaeus established the relationship between mania and melancholy and defined bipolar disorder at first. He also classified the diseases/disorders by specifying meningitis as an organic psycho-syndrome, hysteria with suffocation as a neurotic disorder and mania-melancholia as a psychotic disorder. Aretaeus‘ classification and definition on the diseases/disorders and his rational treatment approach parallel to the understanding in present-day became a basis for the epithet "Hippocrates of Psychiatry" assumed by the French psychiatrist Benjamin Ball.

In this study, the contribution of Aretaeus of Cappadocia, whose price began to be understood as late as the 16th century although he became one of the most important physicians and medical writers after Hippocrates, and he formed an eclectic doctrine beyond his age, to the field of psychiatry will try to be verified in the light of The Extant Works of Aretaeus, the Cappadocian.


Keywords: Eclectic doctrine, Aretaeus of Cappadocia, "Hippocrates of Psychiatry", history of psychiatry