Gebe Kadınların Non Stres Test Hakkındaki Farkındalıklarının Belirlenmesi


DİNÇ H. , Rojjin M.

I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2009, ss.39

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.39

Özet

G‹R‹fi: Non Stres Test (NST) gebelikte fetal iyili¤in non-invaziv olarak de¤erlendirilmesini sa¤layan basit bir testtir. Bu test ile fetüsün kalp
at›mlar›, fetüs hareketleriyle ve varsa uterus kontraksiyonlar› ile iliflkisi gözlenir. 20–30 dakika süren ifllem s›ras›nda gebe kad›na fetüsün
hareketlerini hissetti¤inde basmas› için bir buton verilir. Fetüs kalp at›mlar›n›n kontraksiyon ve hareket esnas›nda artmas› beklenir. NST’nin
28. gestasyonel haftadan sonra yap›lmas› daha uygundur. Ayr›ca NST gebelerin fetüs kalp sesini duyarak, hareketlerini hissederek fetal canl›l›¤›
de¤erlendirdikleri bir ifllemdir. Gebelerin NST konusundaki bilgileri, ifllem esnas›nda yaflad›¤› s›k›nt›lar, duygu ve düflünceler konusunda
literatürde çal›flmaya rastlanmam›flt›r.
AMAÇ: Çal›flma gebelerin non stres test hakk›ndaki fark›ndal›klar›n› de¤erlendirmek amac›yla planlanm›flt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tan›mlay›c› tipteki araflt›rma A¤ustos- Ekim 2009 tarihleri aras›nda bir kamu hastanesinde, çal›flmaya kat›lmay› kabul
eden 54 gebe ile gerçeklefltirilmifltir. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulan anket formu ile yüz yüze görüflme yöntemiyle toplanm›flt›r.
Verilerin de¤erlendirilmesinde SPSS 13 paket program› kullan›lm›flt›r.
BULGULAR: Çal›flmaya kat›lan gebelerin yafl ortalamas› 26,6 ± 5,59, e¤itim düzeyi ise 6,35 ±3,48 y›l olarak bulunmufltur. Gebelerin %35,2’sinin
primipar ve ortalama olarak 33. gestasyonel haftas›nda oldu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca gebelerin %74,1’i daha önce (önceki gebelik veya bu
gebeliklerinde) NST cihaz›na ba¤land›klar›n› ifade etmifllerdir.
Çal›flmaya kat›lan gebelerin %81,5’i NST cihaz› ile bebe¤in kalp seslerinin dinlendi¤ini, %11’i kalp sesi ve sanc›lar›n de¤erlendirildi¤ini, %7,5’i
ise NST cihaz›n›n ne ifle yarad›¤› konusunda bilgisinin olmad›¤›n› ifade etmifltir. Kat›l›mc›lar›n %74’ü NST ifllemi s›ras›nda bir rahats›zl›k
hissetmedi¤ini belirtirken, %61’i ise cihaza ba¤land›klar›nda fetüsün kalp sesini duyduklar› için heyecanland›klar›n› ifade etmifllerdir.
SONUÇ: NST ifllemi gebeler için önemli bir ifllemdir. Deneyimli ebe ve hemflireler taraf›ndan ifllem esnas›nda gebelerin bilgilendirilmeye ve
desteklenmeye ihtiyaçlar› vard›r.
Anahtar Kelimeler: Non Stres Test, Fetal Sa¤l›k, Gebelik