Does Using Drama in Efl Classes Meet the Needs of the Learners?


Creative Commons License

BULUT İ.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Journal, sa.2011, ss.143-154, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.143-154

Özet

Son yıllarda öğrenci, bireysel özellikleri ve becerileriyle kendine özgü öğrenmeprofili olan aktif öğrenen birey olarak kabul edilmektedir. Howard Gardner'ın bilimdünyasına kazandırdığı Çoklu Zeka Kuramı, bu anlayışın bir yansımasıdır. HarvardÜniversitesinde eğitim psikologu olan Gardner'a göre zeka bilişin bir türü olmaktançok düşünmenin çok katmanlı bir boyutudur. Son otuz yıldır eğitim alanında en sıkkullanılan kuramlardan birisi olan çoklu zeka kuramı dilsel, mantıksal-matematiksel,görsel (uzamsal), müziksel, kinestetik, kişilerarası, içsel ve doğa zekalarındanoluşmaktadır. Günümüz eğitim anlayışının temel amaçlarından birisi öğrencilerinyukarıda geçen zeka alanlarından doğan gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bubağlamda çalışmada yabancı dil derslerinde drama kullanımının sekiz zeka türününbeslenmesinde ve öğrenci gereksinimlerinin karşılanmasında katkı sağlayıpsağlayamayacağı incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Drama, çoklu zeka kuramı, öğrenci gereksinimleri

In recent years the language learner has been seen as an active learner who has aunique learning profile with different individual strengths and skills. One reflection ofthis understanding can be seen in Gardner's Multiple Intelligences Theory. Accordingto Gardner, who is an educational psychologist at Harvard University, intelligence isnot just one form of cognition but a multi-faceted aspect of thinking. As one of themost attractive theories used in the educational field for the last three decades,multiple intelligences theory comprises of eight intelligences which are the linguistic,logical-mathematical, spatial, musical, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonaland naturalist intelligences. Meeting the learners' needs emerging from the abovementioned family of intelligences is one of the main objectives of today's education.This study aims at analyzing whether the use of drama in language teaching can helpnurturing eight intelligences of the students and meet their needs.

Keywords: Drama, multiple intelligences theory, learner needs