Trofik Durum İndeksi ile Anahtar Sınırlayıcı Parametrelerin Değerlendirilmesi: Taihu Gölü Örneği


AKYÜZ D. E.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.194-201, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.194-201

Özet

Ötrofikasyon tüm dünyada görülen oldukça yaygın bir su kalitesi problemidir. Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde sorun olmasından dolayı ötrofikasyonun tespiti, derecelendirilmesi ve gidişatının belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada; sıkça kullanılan Trofik Durum İndeksinde (TSI) mevsimsel döngünün tespit edilmesi ve hesaplanan TSI değerinin parametrelere [toplam azot (TN), toplam fosfor (TP), klorofil a (Chl a) konsantrasyonlarına ve sekki disk (SD) derinliğine] göre döngüsünün değişip değişmediğinin sınanması amaçlanmıştır. Bunun için hipertrofik bir göl olan Taihu Gölü çalışma alanı olarak seçilmiştir. Göl içindeki 32 ölçüm istasyonuna ait Ocak 1992 - Aralık 2008 tarihleri arasındaki aylık ölçülmüş veriler kullanılarak her mevsim için ortalama parametre değerlerinden ortalama mevsimsel TSI değerleri hesaplanmıştır. Beklendiği gibi mevsimsel döngülerin etkileri TSI değerlerinde de görül-müştür. Farklı parametrelerle hesaplanan TSI değerleri birbirleri ile kıyaslanarak fark grafiği elde edilerek anahtar sınırlayıcı parametre tespit edilmiştir. TSI fark grafiğinden; gölün fosfor fazlasının ve alglardan kaynaklanmayan bulanıklığının olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden özellikle yaz mevsimindeki denitrifikasyondan kaynaklanan TN miktarındaki ve SD derinliğindeki azalma sebebiyle azot konsantrasyonunun kontrol altına alınması sürdürülebilir bir yönetim için gereklidir.

Eutrophication is a common water quality problem seen all over the world. Both developing and developed coun-tries have eutrophication problems; therefore, detection, determine the grading and trends of it are important. In this study, Trophic State Index (TSI) is used to detect seasonal cycle whether change TSI values according to calculat-ed parameters [total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), chlorophyll (Chl a) concentrations and Secchi Disk (SD) depth] is aimed. A hypertrophic lake, Taihu Lake, is selected as the study area. The average seasonal TSI parame-ter values was calculated with season average parameter data for using measured monthly data at 32 measuring stations between January 1992 and December 2008. As expected, a seasonal cycle of parameters affects to the TSI value. The TSI value was calculated with different parameters obtained graph comparing the difference with each other and the key limiting parameters have been determined. TSI difference graphs show that the lake has plenty of phosphorus load and fuzzy water are not only caused by the algae. Therefore, the decrease in the TN concentration in the summer season, resulting from the denitrification and decrease in the SD depth shows that limiting the concentration of nitrogen is essential for a sustainable management.