Keratokonuslu Gözlerde Pascal Dinamik Kontür Tonometresi ile Göz içi Bas›nç Ölçümü


UÇAR D.

Türk Ophthalmology Gazetesi. 2008; 38: 185-190, cilt.38, ss.185-190, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 38
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Türk Ophthalmology Gazetesi. 2008; 38: 185-190
  • Sayfa Sayıları: ss.185-190

Özet

Özet: Amaç: Kornea kal›nl›g› incelmifl ve topografisi düzensizleflmifl keratokonuslu gözlerde, göz içi bas›nc› (G‹B) ölçümünde Pascal dinamik kontür tonometresinin (DKT) diger tonometrik yöntemlerle karfl›laflt›r›lmas›; merkezi kornea kal›nl›g›n›n (MKK) G‹B ölçümü üzerinde etkisi olup olmad›g›n›n araflt›r›lmas›. Gereç-Yöntem: Klinik ve topografik olarak keratokonus tan›s› konmufl 28 hastan›n 44 gözü çal›flmaya al›nd›. Gözlerin ultrasonik pakimetri ile ölçülen MKK'lar› 500 mikron(µ) alt›nda idi. Pascal DKT, Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ve non kontakt hava yast›kl› tonometre (NKT) kullan›larak G‹B degerleri ölçüldü. "Ortalama" G‹B degeri, her bir yöntem için farkl› zamanlarda ard›fl›k yap›lan 3'er ölçümün ortalamas› kabul edildi. Pascal DKT, GAT ve NKT ile ölçülen G‹B'ler efllendirilmifl t testi ile ikili gruplarda karfl›laflt›r›ld›. Anlaml›l›k s›n›r› p0,05 al›nd›. MKK'n›n G‹B üzerine etkisi Pearson korelasyon analizi ile araflt›r›ld›. ‹liflki anlaml› l›k s›n›r› (correlation coefficient) r>0,25, p0,05 olarak kabul edildi. Sonuçlar: Keratokonuslu 28 hastan›n yafl ortalamas› 30,18±8.8 idi. Çal›flmaya al›nan 44 gözde MKK'lar›n›n ortalamas› 465,8±24,1 µ bulundu. G‹B ortalamalar› Pascal DKT ile 14,3± 2,3 mmHg, GAT ile 11,1±2,6 mmHg, NKT ile 8,11±1,9 mmHg olarak ölçüldü. Pascal DKT ile bulunan G‹B degerleri; GAT ve NKT ile ölçülen G‹B degerlerinden yüksek idi (Efllendirilmifl t testi; p0,05). NKT ile ölçülen G‹B degerlerinin kornea kal›nl›g›ndan etkilendigi (Pearson korelasyon analizi r1=0,26, p0,05); GAT ve Pascal DKT ile ölçülen G‹B'lerin ise etkilenmedigi bulundu (GAT için r2=0,09; DKT için r3=0,06, p>0,05). Yorum: Keratokonuslu gözlerde en yüksek G‹B degerleri Pascal DKT ile ölçüldü. MKK'daki azalmadan NKT ölçümlerinin etkilendigi, Pascal DKT ve GAT ile yap›lan ölçümlerin etkilenmedigi tespit edildi. Topografisi bozuk ve korneas› incelmifl keratokonuslu gözlerde GAT ile ölçümün teknik zorluklar› dikkate al›nd›g›nda Pascal DKT kullan›larak daha kolay, dogru ve güvenilir G‹B ölçümlerinin yap›labilecegi düflünüldü. Anahtar Kelimeler: Keratokonus, Pascal dinamik kontür tonometresi, merkezi kornea kal›nl›g›