Duktus Arteriozus Açıklığının Transkateter Yolla Kapatılması: İlk 25 Olgunun Sonuçları


Saltık İ. L. , Yazıcıoğlu N., Batmaz G., Sarıoğlu A.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi , cilt.23, ss.31-34, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 1995
  • Dergi Adı: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Sayfa Sayıları: ss.31-34

Özet

Ey/ii/ 1990 ile Temmuz 1994 tarihleri arasmda Rashki11d çift diskli köpiik şemsiyesi kullamlarak 25 hasraya 26 tra11skateter pate111 duktus arteriosus kapatılmost işlemi uygulandt .. Hasta/ann yaşlan 2 ile 26 yaş (median 5.04 yaş), ağırlıklan 11.5 ile 52 kg (median 17 kg) arasmdaydt. 12 hastada 12 mm'lik şemsiye, 12 hastada 17 mm'lik şenısiye duktusa başan ile yerleştirildi. Duktus arteriosusım anjiyografik olarak ölçiilen en dar çapt 2.25 ile 9 mm (ort. 3.86±1.75 mm) arasmdaydt. Bir hastada floroskopi yeliği nedeniyle işlem başarıstz oldu. Oklüzyon işleminden sonra yaptlan aortografide, 12 hastada (%50) tanı oklüzyon, 9 hastada (%37.5) minimal kaça k, 3 hastada (%12.5 bol rezidüel şant saptandi. Bol rezidiiel şmtlt olan ve devamlı üfürümii kaybo/nıayan 3 hastadan birine iki11ci şenısiye uygulanması ile tam oklüzyon sağlandı. Hiçbir işlemde şemsiyeni n embolizasyonu gözlenmedi. Rashkind'iıı çift diskli şemsiyesi kullamlarak yapılan transkateter duktus at-reriosus açtklığmm okliizyonu yönteminin güvenli, etkili ve cerrahiye alternatif bir yölllenı olduğu sonucuna van/dt.