Kariyer Doyumu Ölçeği (KDÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Akın A., Alabucak E.

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.174-178

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.174-178

Özet

KARİYER DOYUMU ÖLÇEĞİ (KDÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Ahmet Akın1, Ezgi Alabucak2  


  1. Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, ahmet.akin@medeniyet.edu.tr

  2. Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, ezgialabucak@gmail.com


Kariyer doyumu; bireyin kariyerinde başarılı olduğuna yönelik öznel algılarıdır. Kariyer başarısında önemli bir rol oynayan kariyer doyumu, bireyin kariyeriyle ilgili farklı amaçlarına ulaşma yolunda ilerlemesini içermektedir. Kariyer doyumunu sağlayan faktörler arasında gelir, yükselme, kendini geliştirme, statü gibi etmenler rol oynayabilmektedir. Kariyer doyumu hem yapılan işin niteliğini artırmakta hem de bireyin sosyal ve psikolojik anlamda daha sağlıklı bir konuma gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle çalışan bireylerin kariyer doyumlarının ölçülmesi son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı Spurk, Abele ve Volmer (2015) tarafından geliştirilen Kariyer Doyumu Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak ve geçerlik güvenirliğini incelemektir. Araştırma yaşları 21 ile 57 arasında değişen 196 (erkek: 86 kadın: 110) çalışan üzerinde yürütülmüştür. Kariyer Doyumu Ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır, ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçek 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu modelin mükemmel uyum verdiği görülmüştür (= 0.68, sd= 4, RMSEA= .000, SRMR= .0071, CFI= 1.00, GFI= 1.00, AGFI= .99, NFI= 1.00). Kariyer Doyumu Ölçeği Türkçe Formu’nun Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .49 ile .69 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Kariyer Doyumu Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler: Kariyer Doyumu, Geçerlik, Güvenirlik

TURKISH FORM OF CAREER SATISFACTION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Ahmet Akın1, Ezgi Alabucak2  


  1. Professor, İstanbul Medeniyet University, Faculty of Educational Science, Guidance and Psychological Counseling, ahmet.akin@medeniyet.edu.tr

  2. Research Assistant, İstanbul Medeniyet University, Faculty of Educational Science, Guidance and  Psychological Counseling, ezgialabucak@gmail.com


Career satisfaction is one central indicator of subjective career success (Spurk, Abele, & Volmer, 2015). In Turkish there is no scale which can measure career satisfaction in a valid and reliable way and so the aim of this research is to translate the Career Satisfaction Scale to Turkish and to examine its psychometric properties. The study was conducted on 196 (male: 86 female: 110) people. Career Satisfaction Scale is a 5-item self-report scale. In this study confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s structure in Turkish culture. As reliability analysis internal consistency coefficient and as item analysis the item-total correlations were examined. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that 5 items loaded on one factor (= 0.68, df= 4, RMSEA= .000, SRMR= .0071, CFI= 1.00, GFI= 1.00, AGFI= .99, NFI= 1.00). The internal consistency coefficient of the scale was .81. The corrected item-total correlations of Career Satisfaction Scale ranged from .49 to .69. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and that it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess career satisfaction levels of individuals.


Keywords: Career satisfaction, validity, reliability, confirmatory factor analysis