Kent Orman Kavramı ve Planlama Örnekleri


Sağlam S. , Özkan U. Y.

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2011, ss.147-157

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kahramanmaraş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.147-157

Özet

Son yüzyıldaki hızlı kentleGme büyük kentlerin kurulmasına neden olurken, kent içi ve çevresindeki yeGil 
alanlarında azalmasına neden olmuGtur. Arazi kullanımındaki bu değiGimin doğal bir sonucu olarak büyük 
kentlerde yaGayan toplumların yeGil alanlardan beklediği fayda ve fonksiyonlar çeGitlenmiG ve oldukça 
önem kazanmıGtır. Ormancılığın yeni bir dalı olan kent ormancılığı, toplumun kent ormanlarından 
beklediği tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacı ile özellikle son 50 yılda ortaya çıkmıG ve giderek 
yaygınlaGmıGtır. Bu çalıGmada geliGmiG ülkelerdeki kent orman kavramı incelenmiG ve ülkemiz açısından 
kavramın nasıl anlaGılması gerektiği ortaya konmuGtur. Ayrıca, Gstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 
Orman Amenajmanı Anabilim Dalı tarafından kent ormanlarının planlanmasına yönelik olarak, Gstanbul 
BüyükGehir Belediyesine ait 13 adet kent ormanında gerçekleGtirilen Amenajman-Silvikültür plan 
örnekleri tanıtılmıGtır. ÇalıGma, ülkemizin diğer kentlerindeki kent ormanları içinde uygulanabilecek 
niteliktedir.