Primer Açık Açılı Glokomlu ve Senil Kataraktlı Hastalarda


UÇAR D.

Türk Ophthalmology Gazetesi, cilt.38, ss.286-291, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 38
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Türk Ophthalmology Gazetesi
  • Sayfa Sayıları: ss.286-291

Özet

Özet: Amaç: Oksidatif stresin çeflitli göz hastal›klar›n›n oluflumuna katk›s› bilinmektedir. Çal›flmam› zda primer aç›k aç›l› glokomlu (PAAG) ve senil kataraktl› (SK) hastalarda oksidatif stresin etkisi araflt›r›ld›. Bu amaçla kan plazmas› ve ön kamara s›v›s›nda serbest radikal metabolizma ürünleri ile antioksidan enzim aktiviteleri ölçüldü. Materyal-Metod: PAAG'lu 27 ve SK'l› 25 hastan›n cerrahi uygulama öncesi kan plazmas› ve cerrahi s›ras›nda ön kamara s›v›s› al›nd›. Kan plazmas›nda MDA, GSH, G-Px ölçümleri spektrofotometrik yöntemle; 8 OH-dG degerleri EL‹SA ile tayin edildi. Bu degerler yafl grubu uygun 28 sagl›kl› bireyin sonuçlar› ile karfl›laflt›r›ld›. Diger taraftan glokomlu ve kataraktl› gözlerden al›nan ön kamara s›v›s›nda 8 OH-dG degerleri ELISA ile ölçüldü. Her 3 grupta yafl, cinsiyet karfl›laflt›r›lmas› ki-kare testi ile; MDA, GSH, G-Px ve 8 OH-dG degerleri fark› efllendirilmemifl t testi kullan›larak incelendi. Anlaml›l›k s›n›r› p0,05 al›nd›. Sonuçlar: Çal›flma gruplar›nda yafl ve cinsiyet fark› bulunmad› (p>0,05). Gerek PAAG'lu ve gerekse SK'l› hastalarda antioksidan potansiyelin belirteçlerinden GSH degeri kontrol bireylerden yaklafl›k 2 kat, G-Px aktivitesi ise 3 kat daha düflük bulundu. Serbest radikal metabolitleri olan MDA ve 8 OH-dG degerleri ise glokom ve katarakt hastalar›nda sagl›kl› kontrol grubundan yaklafl›k 2 kat daha fazla idi (p0,05). PAAG'lu ve SK'l› hastalar aras›nda gerek plazmada gerekse aközde MDA, GSH, G-Px ve 8 OH dG degerleri aras›nda ise fark bulunmad› (p>0,05). Yorum: PAAG'lu ve SK'l› hastalarda kan plazmas›nda antioksidan potansiyel belirteçleri sagl›kl› kontrollerden daha düflük; serbest radikal metabolizma ürünleri daha yüksek düzeylerde ölçüldü. Bu sonuçlar her iki hastal›g›n etyopatogenezinde oksidatif hasar›n rol oynayabildigini düflündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, primer aç›k aç›l› glokom, senil katarakt, antioksidan potansiyel