Tutumun Matematik Öğrenme ve Öğretme Sürecinde KarşılaşılanSorunlarla İlişkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri


Çağırgan D. , Alev Y. U. , Bolat D. C.

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), Konya, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2020, cilt.1, ss.147-157

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.147-157

Özet

Özet: Günümüz bilgi çağında matematik hemen her alanda önemli bir yer teşkil etmektedir. Disiplinler arası bir bilim olan matematiğin öğrenme ve öğretme süreci ilköğretimden başlamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin ilköğretim matematik derslerinde edindikleri izlenimler önemlidir. Matematiğin öğrenme ve öğretme sürecinde çoğu zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu karşılaşılan sorunlardan birisi de öğrencilerin matematiğe olan tutumlarıdır. Öğrencilerin matematiğe olan tutumlarını göz önüne alarak matematik öğrenme ve öğretme sürecini yürütmede öğretmenlere önemli rol düşmektedir. Bu düşüncelerden hareketle bu araştırma planlanmıştır. Araştırmanın amacı, matematik tutumunun matematik öğrenme ve öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilişkisine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın problemi doğrultusunda ‘matematik tutumunun matematik öğrenme ve öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilişkisi var mıdır?’ sorusu matematik öğretmenlerine sorulmuştur. Bu araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde, verilerin toplanmasında, çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen araştırmanın verileri, nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan matematik öğretmenlerinin sorulara verdikleri cevaplar araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak oluşturdukları temalar bir araya getirilerek tartışılmış, tutarlılık kontrol edilmiş ve bu kontrol sonucu temalara son şekli verilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde öğretmenlerin tutumun yanı sıra çevresel faktörün de matematik öğretiminde etkili olduğu yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. Bununla birlikte öğretmenler,  öğrencilerin matematiğe karşı olan tutumlarının matematikte olan başarılarını etkileyeceğini de ifade etmişlerdir. Sonuç olarak araştırma bulguları literatür eşliğinde değerlendirilerek araştırmaya ve araştırmacılara yönelik öneriler verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler:tutum, matematikte karşılaşılan sorunlar, öğretmen