Probleme Dayalı Öğrenme Sürecine Yönelik Nitel Bir Değerlendirme


BİBER M. , BAŞER N.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.12-33, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.12-33

Özet

Yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan matematiği günlük hayatımızda kullanma gereksinimi günümüz bilgi toplumlarında bireylerin temel matematiksel becerilere sahip olmaları beklentisini de beraberinde getirmektedir. Geleneksel matematik eğitimi öğrencilerin kavramları ve stratejileri öğrenerek çözüme ulaşmalarını savunurken, son dönemlerde ortaya çıkan aktif öğrenme anlayışı öğrencilerin matematiği kendi anlayışlarıyla kavramaları gerektiğini savunmaktadır.
Aktif öğrenmenin eğitim uygulamalarından birisi olan probleme dayalı öğrenme ise öğrencilerin araştırma yeteneklerini güçlendiren, teorilerle uygulamalar arasında ilişki kurmalarını sağlayan ve karşılaştıkları problemlere geçerli çözümler üretebilme yeteneklerini geliştiren öğrenen merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır (Savery, 2006). Bu araştırmada, matematik derslerinde probleme dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı fakültelerde bulunan eğitim yönlendiricilerinin ve öğrencilerin, sürece yönelik görüşlerinin karşılaştırmalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde probleme dayalı öğrenme sürecini gerçekleştiren 24 öğretim üyesi ile 27 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilmiş iki görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, eğitim yönlendiricilerinin ve öğrencilerin görüşlerinin paralellik gösterdiği, her iki grubun da probleme dayalı öğrenmenin, bireyleri kazanımlara ulaştırmada etkili bir yöntem olduğunu belirttikleri; fakat yöntemin sistemden ve uygulamadan kaynaklanan bazı olumsuzluklarının bulunduğunu dile getirdikleri görülmektedir. Ayrıca hem eğitim yönlendiricileri hem de öğrencilerin probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini ve matematik öğretiminde verimli bir şekilde uygulanabileceğini düşündükleri, yöntemin klasik eğitim ile harmanlanarak uygulanmasının ise bu verimi artıracağına inandıkları görülmektedir.

The need to use mathematics, which is an indispensable part of our lives, brings with it demands from individuals to have basic mathematical skills in daily life in today’s societies. While the traditional mathematics education claims to have students reach to the solution by learning the concept and strategies, active learning, which emerged in recent times, advocates that students must understand mathematics by their own conceptions.
PBL is a learner-centered instructional approach that empowers learners to conduct research, integrate theory and practice, and apply knowledge and skills to develop a viable solution to a defined problem (Savery, 2006). This research aims to determine comparatively the views of faculty members and students, who are in the faculties in which PBL method is applied, about the learning process. The sample is formed by 24 faculty members and 27 students who are involved in PBL process in various parts of Dokuz Eylül University. In the study, two forms of interview prepared by the researcher were used. As a result, it is shown that the faculty members’ and students’ views are generally correlated. Both the faculty members and the students believe that PBL is an effective method that can deliver significant gains to the individual, but it has some disadvantages caused by the system and way of application. In addition, both students and faculty members think that problem based learning has positive effects on attitudes towards mathematics and it can be applied efficiently in Mathematics education. On the other hand, they also believe that this efficiency will increase if the method can be applied as blended with the implementations of classical education.