Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi Düzeyleri


Yılmaz B., Akkoç H., Kayıran B., DİNÇ H.

1. Uluslararası, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2014, ss.2

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.2

Özet

GİRİŞ: Acil kontrasepsiyon (AK) korunmasız cinsel ilişkiden sonra sürdürülmesi kesinlikle istenmeyen gebeliklerin,
implantasyon öncesi önlenmesidir. AK istenmeyen gebeliklerin önlenmesini sağlar ancak gebeliği önleyici yöntem olarak
kullanılmamalıdır.
Amaç: Çalışma Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin AK’ya ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla
planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma Mayıs – Haziran 2013 tarihleri arasında çalışmaya katılmaya gönüllü Sağlık
Bilimleri Fakültesinde eğitim gören 507 öğrenciye anket formu uygulanarak, yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20 istatistik paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,8±1,7 olup %98’i bekârdır. Katılımcıların %70,4’ü (n=357) kadın, %26,6’sı
(n=50) erkektir. Katılımcıların %36,9’unu (n=187) ebelik, %31,2’sini (n=158) fizyoterapi ve rehabilitasyon, %17,2’sini
(n=87) sağlık yönetimi, %14,8’ini (n=75) sosyal hizmet bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. AK’ya ilişkin bilgi sahibi olan
191 (%37,7) kişinin bu bilgiyi en yüksek oranda (%25,8) okuldaki derslerden edindiği saptanmıştır. Katılımcıların %55,4’ü
(n=281) AK’nın gebeliğin oluşmasını önlediğini, %10,8’i (n=55) gebeliği sonlandırdığını, %6,3’ü (n=32) düşük yaptırdığını
ve %27,4’ü (n=139) AK’nın ne amaçla kullanılacağı konusunda fikri olmadığını belirtmiştir. Katılımcılara bildikleri AK
yöntemleri sorulduğunda kondom (%27,8), RİA (%27,8), kombine oral kontraseptif (%26,2) ve minihaplar (%24,7) en
yüksek oranda bilinen yöntemler arasında yer almıştır. Katılımcılara “Ertesi gün hapı ilişki sonrası ne zaman kullanılabilir?”
sorusu sorulduğunda %54’ü (n=274) ilk 72 saat içinde kullanılabileceğini, %46’sı (n=233) ise fikrinin olmadığını
belirtmiştir. Ertesi gün hapının temin edilmesi konusunda katılımcıların %54’ü (n=273) eczaneden ve %16’sı (n=79)
hastane/sağlık ocağından alabileceklerini ifade etmişler. Ayrıca AK’nın cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruma durumu
sorgulandığında ise %53,5’i (n=271) korumadığını, %5,1’i (n=26) koruduğunu, % 41,4’ü (n=210) ise fikri olmadığını ifade
etmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak, çalışmaya katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaklaşık üçte birinin AK konusunda bilgi
sahibi olduğu ve çoğunluğunun yetersiz veya yanlış bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Bu konuda üniversite öğrencilerine
eğitim verilerek farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Acil Kontrasepsiyon, Bilgi Düzeyi, Ertesi Gün Hapı