Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Akademik Erteleme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Güngör A. B. , Koçak O.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, cilt.34, no.55, ss.397-419, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 34 Konu: 53
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES
  • Sayfa Sayıları: ss.397-419

Özet

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma Türkiye’de üniversite öğrenimine devam eden 18-26 yaş aralığındaki 412 (116 erkek, 296 kadın) öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri üniversite öğrenimine devam eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü öğrencilerden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form, Akademik Erteleme Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler t-test, ANOVA, Pearson korelasyon ve Regresyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Akıllı telefon bağımlılığı ile akademik erteleme arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Akıllı telefon bağımlılığının akademik ertelemeyi etkilediği analizler sonucunda bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.