Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları


Creative Commons License

AY F. , Keçe M., İnci İ., Alkan N., Acar G.

4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Giriş: Ebe öğrencilerin meslek seçimleri pek çok nedene bağlı olmakla birlikte öğrencinin okulda ve meslek hayatında başarılı olması, öğrencinin mesleğe ilk adım attığı yıllardan itibaren geliştirmeye başladığı mesleki beklentilerine, meslek algısına ve güdülere bağlıdır.

Amaç: Bu araştırmada ebelik öğrencilerinin meslek seçimine yönelik düşünceleri, ebelik mesleğini nasıl algıladıkları, mesleki bakış açıları ve mesleki kariyer ile ilgili planlarının belirlemesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı, kesitsel bir çalışma olarak, örneklem seçimi yapılmadan, 312 ebelik öğrencisi ile yapıldı. Veriler anket aracılığı ile toplandı. Elde edilen veriler “aritmetik ortalama” “yüzdelik” ve “Ki-kare” testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Öğrencilerin %50.7’si 20-21 yaş aralığında, %57.1’i kendi isteği ile ebelik bölümünü seçmiş, %81.4’ü ebeliği zor bir meslek olarak algılamakta, yalnızca %26.3’ü lisansüstü eğitim düşünmekte, %79.2’si hastanın hayatını riske sokmaktan kaygı duymakta, yaklaşık olarak 1/3’ü ebelik mesleğinin sosyal hayatlarını (evlenme, çocuk sahibi olma vb.) olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir. %78.2’si ebelik mesleğini sevmediğini ama yapmak zorunda olduğunu belirtirken, %59.6’sı şu an mümkün olsa bölümünü değiştireceğini belirtti. 

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin bölüm tercihlerini bilinçli yaptıkları, eğitim ile birlikte mesleğe olumlu bakış açısı geliştirdikleri, mesleğin gelecekte iyi konumda olacağı ile ilgili olumlu düşüncelerinin olduğu ancak mesleğin zorluklarının farkında oldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin mesleğin zor çalışma koşulları nedeni ile mezuniyet sonrası ebelik yapma konusunda isteksiz oldukları saptanmıştır.      

Backround: Profession choices of midwifery students depend on the student is being successful in school and her profession life, starting being developed from the first year of her profession, profession expections, profession sense and profession motive, together with many reasons.

Objective: The research aimed at student is thoughts about choise of profession, how the student perseive her profession, her profession viewpoint and determing her career plans.

Method: The research descriptor was made with 312 midwifery students, as a cross-sectional work, without choosing sample. Data were collected by way of questionnaire data, which were collected, were evaluated by using aritmetic mean percentage and X2.

Results: In this researh, 50.7% of students are age range in 20-21, 57.1% of them chose it voluntarily, 81.4%of them perceive midwifery as a diffucult profession, 25.3% of them think education of postgraduate, 79.2& worry about endangering the life of patient, aproximately 1/3 of them think that the profession affects adversely their social life (marriage,childbearing..), 78.2% say that they don’t like the profession but they must do it, 59.6% say that it is possible changing department now.

Conclusion: It is concluded that they chose their profession consciously, developed positive viewpoint about their profession, had good throught about future of profession but they know that the profession diffuculties. Also the student detected be reluctant about doing midwifery after graduation because the profession has difficult working conditions.