Çocuk Gelişimi Ön Lisans (Uzaktan Eğitim) Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi


Saydam S., İLGAR L.

Route Educational & Social Science Journal, ss.1103-1115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Route Educational & Social Science Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.1103-1115

Özet

Bu çalışmanın amacı, Çocuk Gelişimi Ön Lisans (Uzaktan Eğitim) öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında bazı değişkenlere göre farklılaşmaların olup olmadığını belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi programında eğitim gören 170 ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla, Üstüner (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerine yönelik kişisel bilgiler ve ölçek formlarıyla toplanan verilerin istatistiksel analizleri için SPSS’ten yararlanılmıştır. Veriler tablolar haline getirilip yorumlanarak, değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı α = .05 düzeyinde analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; genel olarak öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının “oldukça” olumlu olduğu görülmüştür Katılımcıların, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarında üniversite tercih sırası, gelir düzeyi, anne eğitim, baba eğitim, anne çalışma, baba çalışma, öğretmenlik mesleğinde çalışma değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Tutum, Öğretmenlik mesleğine tutum, Çocuk gelişimi, Uzaktan eğitim

The aim of this study determines whether there is a differentiation or not according to some variables toward their teaching profession of associate degree students on child development in distance education. This study is a type of descriptive analysis. Study group of this research consists of 170 students from Open and Distance Education Faculty of Istanbul University in 2016-2017 academic year. To gather data of this study, Attitude Toward Teaching Profession Scale(ATTPS) which developed by Üstüner (2006), was used. SPSS is utilised for sub-problem of this research and statistical analysis of data gathered by personal information and scale questionnaire. Data are analyzed by forming a table and evaluating and whether there is a significant differentiation between variables level of α = .05 or not. According to research findings, it is seen that attitude of students toward teaching profession is in a rather positive manner. No significant differences were found in terms of participants, attitude of students toward teaching profession between groups in terms of age, order of university preference, level of income, education and working condition of their parents, variables of teaching profession. Keywords: Attitude, Attitude toward teaching profession, Child development, Distance education