Psychohistory, Anthropology and Cultural Psychopathology: From Childhood Traumas to Mental Ilnesses A Historical and Cultural Odyssey of Psychopathology


Öztürk E. , Çalıcı C.

in: Psychohistory, Erdinç Öztürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.33-41, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.33-41
  • Editors: Erdinç Öztürk, Editor

Abstract

Psychohistory,as being the science of historical motivations, combines the psychotherapeutic approach with the research methodology of the social sciences in order to understand the emotional origin of the social and political behavior of the groups and nations that living today and lived in the past. Psychological anthropology as the basis for the birth of intercultural psychology and psychiatry over time, examines the similar and variable aspects of psychiatric disorders in different cultures. Cultural backgrounds and the the social environment where individuals grow have a basic structure that the emotional and psychological components of individuals are coded. Thus, different cultural and ethnic groups have variable perceptions and practices depending on their life stages, developmental stages and cultural adaptations. This study aims to approach to the main dynamics of the relationship between psychohistory, anthropology and cultural psychopathology. In addition, the importance and the contributions of culture in the context of childhood traumas on mental health and cultural psychopathology will be examined by focusing on the intersection and the relationship between psychohistory, psychopathology and anthropology.

Keywords: Psychohistory; anthropology; cultural psychopathology

Tarihsel motivasyonların bilimi olan psikotarih, geçmişte yaşamış ve günümüzde yaşayan grupların ve ulusların, sosyal ve politik davranışlarının duygusal kökenini anlamak için, psikoterapötik yaklaşımı sosyal bilimlerin araştırma metodolojisi ile birleştirir. Psikiyatrik bozuklukların farklı kültürlerde benzer ve değişken yönlerinin psikolojik antropoloji tarafından incelenmesi zamanla kültürlerarası psikoloji ve psikiyatrinin doğumuna zemin hazırlamıştır. Kültürel temelli tutum ve varsayımlar, hem hastaların hem de klinisyenlerin terapötik iletişimde sürekli olarak karşılaştıkları önem arz eden bir konudur. Nitekim bireylerin yetiştikleri sosyal çevre ve bu çevreyi oluşturan kültürel zemin bireylerin duygusal ve psikolojik bileşenlerinin kodlandığı bir temel yapı özelliği taşır. Ruh sağlığı ile ilgili süreçlerde farklı kültürel ve etnik grupların spesifik olarak yaşam dönemleri, gelişim evreleri ve kültürel uyumlarına bağlı olarak değişken algı ve uygulamaları vardır. Çalışmamızda psikotarih, antropoloji ve kültürel psikopatoloji arasındaki ilişkinin temel dinamiklerinin ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca kültürün çocukluk çağı travmaları bağlamında ruh sağlığında önem arz eden konumu ve kültürel psikopatolojinin bu alana katkılarına yoğunlaşılacak; psikopatolojinin antropoloji ve psikotarihle kesişim ve ilişkisi üzerine odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psikotarih; antropoloji; kültürel psikopatoloji