Betonda Bazalt Agreganın Kullanımı ve Özellikleri


Creative Commons License

Orhan A., Ak N. , Erensoy A., Çek N.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.524-532, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.524-532

Özet

Öz

Beton, tüm dünyada kullanılan en yaygın

yapı malzemelerinden biridir. Nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle önümüzdeki yıllarda

beton üretiminin daha da artması beklenmektedir. Sürdürülebilir inşaat kaideleri, daha iyi yalıtım için daha iyi bir termal kütleye sahip

olmak için bir inşaat malzemesi gerektirir. Bu, ısıtma ve soğutma amaçlı enerji talebini azaltabilir ve operasyonel kullanım sırasında

karbondioksit ( CO 2 emisyonların ı azaltabilir. Bir inşaat malzemesi olarak beton, daha iyi akustik performans sağlayarak ve bina

sakinlerinin yaşam kalitesini ar t tırarak inşaatın sağlık ve refah bilgilerini de ar t tırabilir. Betonun sürdürülebilir olması için dayanıklı

olması da gerekir. Bu, betonun ömrünü uzatacak ve aynı malzemelerin daha uzun süre hizmet verebilmesini sağlayacaktır. Bu ayn ı

zamanda daha az bakım gerektirir. Geri dönüştürülebilen, betonun ısı iletkenlik katsayısını düşüren ve yanmaz doğal agregalar

kullanarak ısı yalıtımı sağlayan beton teknolojisi çevre dostu sistemlerdir. Ekonomik ve teknik değerle ndir me ile geri dönüştürülmüş

beton üretim teknolojisi üzerine yapılan çalışmalar, çevre koruma ve insanların sürdürülebilir kalkınması üzerindeki bileşimi ve et kisi

nedeniyle her ülkede daha fazla ilgi görmüştür. Beton endüstrisi, büyük bir doğal kaynak tüketicisi olarak kabul edilmektedir . B eton un

en büyük bileşen i olan doğal agrega nın tüketimi, beton üretiminin ve kullanımının artmasıyla sürekli ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Bu çalışmada Elazığ ilinin Maden ilçesinden elde edilen doğal bazalt kaya agrega olarak seçilmiş ve beton üret iminde kullanılmıştır.

Üretilen beton numunelerinin; ısıl iletkenlik analizleri, dayanım analizleri ve mikroorganizmalara karşı tutumu incelenmiştir . Deney

sonuçlarına göre ısıl i letkenlik katsayıları 0.2401 ila 0.2529 W/mK arasında ölçülmüş ve ortalama 0. 2497 W/mK olarak

hesaplanmıştır. İlaveten, beton mukavemetinin 15.33 MPa olarak ölçüldüğü ve normal mukavemetli beton olduğu anlaşılmıştır. Bu

çalışmada doğal bazalt agrega ve betonun anaerobik bir ortamda faaliyet gösteren Clostridium bakterilerine karşı dirençli olduğu ve

bu bakterilerin hareketinde kısıtlayıcı bir özelliğe sahip olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, dayanıklı, yanıcı olmayan, çevre dostu,

toksik olmayan beton yapılmış ve daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı yaratıl masına büyük katkı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Kayaç, Beton, Isıl iletkenlik, Dayanıklılık