The Analysis Of The İnterpretations Of Iu Sports Faculty Students About The Magazins Used And Unused Celebrity According To The Persuasion Knowlage Model


Çavuşoğlu S. B. , Karaman Ö. , Dal S.

Sobider Sosyal Bilimler Dergisi, no.8, pp.287-300, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Sobider Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.287-300

Abstract

The aim of the study is to examine the factors affecting İstanbul Universty Sports Science Faculty’s students purchasing behavior of sporting goods, in terms of persuasion knowlage model and use of celebrity on the magazin ads. 77 girls and 98 boys, totally 175 students having an average of 22.9 years from IU Faculty of Sport Sciences who was randomly selected, were participated in our study. The scale which reliability and validity anlysis proved by Burcu Şahin was used, the questionnary added two ads with 34 questions and 4 items were measured by using a seven-point Likert scale. The obtained data were tested by SPSS 20 program, frequency, t-test, ANOVA analysis were used.

According to the findings, the recall rate of ads 1 used the celebrity, is higher than the ads 2 which not used the celebrity. Particiants topic and persuasion knowlage about ads 1 is significantly higher than ads 1.İncreasing actor knowlage with students life progress revealed that IU Sport Science Faculty students skeptical inclination about ads used celebrity increas with their professional knowlage.  

Araştırmanın amacı İÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin spor ürünü satın alma karar sürecinde, iknaya yönelik aktörleri ve bunlara ilişkin algılamalarını, ikna bilgi modelinin değişkenleri bakımından ve ünlü kullanılan ve kullanılmayan dergi reklamları üzerinden incelemektir. İÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilen ve yaş ortalaması 22.9 olan 77’si kız 98’i erkek toplam 175 kişi çalışmaya katılmıştır. Araştırmada, Burcu ŞAHİN tarafından geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olan ölçek kullanılmış, 2 farklı reklam görseliyle birlikte toplam 34 soru ve dört kısımdan oluşmuş, 5’li Likert tipi değerlendirme içeren bir anket uygulanmıştır. Veriler, SPSS 20 programı ile sınanırken, frekans, t-testi, anova analizleri kullanılmıştır.

Çalışma sonuçlarına göre; ünlü kullanılmış olan reklam 1’in hatırlanma oranı, ünlü kullanılmayan reklam 2’ye göre daha yüksektir. Ünlü kullanılmış olan reklam 1’e dair katılımcıların ikna ve konu bilgisi, ünlü kullanılmamış olan 2. reklama göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Öğrencilik hayatı ilerledikçe artan ajans bilgisi, öğrencilerin mesleğe yönelik akademik birikimleri arttıkça ünlü kullanılan spor reklamlarına yönelik şüphelerinin de arttığını ortaya koymuştur.