İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Cinsiyet ve Yaşa Göre İncelenmesi


CERAN E. , Oğuzgiray Yıldız M., Özdemir İ.

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, no.3, ss.151-166, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON
  • Sayfa Sayıları: ss.151-166

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı, 2. döneminde bulunan ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki okuduğunu anlama başarılarının cinsiyet ve yaşa göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan Cemal Artüz ve Günebakan İlkokullarından 2. Sınıf düzeyinde 156 öğrenci oluşturmuştur. Bu çalışma tekil modeli ile yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ceran, Oğuzgiray ve Özdemir(2014) tarafından geliştirilen Türkçe dersi 2. Sınıf Okuduğunu Anlama Başarı Testi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde birbirinden bağımsız yaş gruplarının Türkçe dersi 2. Sınıf Okuduğunu Anlama Başarı Testi başarı ortalamaları arasında fark olup olmadığını test etmek amacıyla Kruskal-Wallis analizi, başarının cinsiyete göre değişip değişmediğini anlamak amacıyla ise Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz sonuçları, başarı testi uygulanan çocukların yaş gruplarına göre incelendiğinde, 86-92 ay olan çocukların lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.  Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizlerde ise kızların lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

The aim of this study is to analyze reading comprehension skills of 2. grade students in Turkish les- son according to sex and age mobility. The data was collected during the spring semester of 2013- 2014 of Cemal Artüz Primary School and Günebakan Primary School in İstanbul from European side. The participants were 156 students in second grade. This study was conducted with qualitative research methods. Research data was collected through questionnaires developed by Oguzgiray, Özdemir and Ceran (2014). In data analysis, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were employed. According to data analysis there is an important significance among age groups, in favor of 86-92 months child. Apart from this, comparisons of gender variable showed that girls had higher scores in comprehension level.