İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE DERSİ VE PROGRAMINA İLİŞKİNÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ


Küçüktepe C. , Eminoğlu Küçüktepe S., Baykın Y.

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.22, ss.55-78, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.55-78

Özet

Özellikle küreselleşmeyle birlikte dil öğrenme ve öğretimi gittikçe daha fazla önemkazanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke, yabancı dil öğretiminin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yeni birtakım politikalar geliştirmektedir. Bu alanda öne çıkan politikalardan biri de yabancı dil öğretimine erken yaşlarda başlanmasıdır. Dil öğretimi ile ilgili olarak ülkemizde de yapılan birtakım düzenlemelerle yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin ilkokul ikinci sınıftan itibaren başlamasına karar verilmiştir. Bu düzeye uygun İngilizce dersi öğretim programı geliştirilerek, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk defa uygulamaya konulan ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersine ve ikinci sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma desenine uygun olarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki ilkokulların ikinci sınıflarında görev yapmakta olan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 30 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve on sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler NVIVO 8 programıyla betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, İngilizce öğretmenlerinin genel olarak ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersi programıyla ilgili olumlu görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Programın kazanımları ve içeriğinin uygun veya kısmen uygun olduğunu düşünen öğretmenler, programın önerdiği öğretim yöntem, teknik ve etkinlikleriyle ile ölçme araç ve yollarına paralel yöntem, teknik ve etkinlikleri kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerin sınıf yönetimi, araç-gereç ve materyal eksikliği, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin düzeyine uygun şekilde nasıl etkili öğretim yapabileceklerini bilememeleri gibi birtakım sorunlar yaşadıkları da araştırma sonunda saptanmıştır