Adoption of Social Networks and Loneliness Situations of Candidate Teachers.


MUTLU BAYRAKTAR D. , POLAT HOPCAN E. , HOPCAN S.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.35-45, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-45

Özet

Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sosyal ağları benimseme durum- ları ile yalnızlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla 133 Eğitim Fakültesi öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada, öğrencilere UCLA yalnızlık ölçeği ile Sosyal Ağları Benimseme ölçekleri uygulanmıştır. Ölçeklerden alınan sonuçlar, SPSS 18.0 programı ile değerlendirilerek Pearson Korelasyon, Bağımsız Örneklem t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile sonuçlar elde edilmiştir. Öğrencilerin yalnızlık ve sosyal ağları benimseme puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyal ağları kullanma sıklıkla- rına göre yalnızlık puanlarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin yalnızlık durumlarının ve sosyal ağları benimseme durumlarının öğrenim gördükleri üniversiteye göre değişmediği de söylenilebilir. 

The purpose of this study is to decide the relation between the social networks adoption of Faculty of Education students and their loneliness. With this purpose, 133 Faculty of Education students have been incorporated into this study. In the study, UCLA Loneliness Scale and Social Networks Adoption Scale have been applied to the students. After evaluated with SPSS 18.0 program, the results taken from the scales have been achieved with Pearson Correlation, Independent t-Test and One- Way Analysis of Variance (ANOVA). It has revealed that a significant relationship between students’ scores of loneliness, and the social networks adoption. It has been concluded that the loneliness scores of the students increase according to the students’ use of social networks frequency. In addition, it can be said that students’ loneliness situation and their social networks adoption do not change according to the universities in which they study.