Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi


BATDAL KARADUMAN G. , Çiftçi C.

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.8, ss.242-262, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON
  • Sayfa Sayısı: ss.242-262

Özet

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici davranışlarının farklı
değişkenler açısından incelenmesidir. Tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini
Kahramanmaraş ilinde görev yapmakta olan 80 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ”Öğretmen Bilgi Formu” ve Soh
(2000) tarafından geliştirilen ve Dikici (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan ”Yaratıcılığı
Destekleyen Öğretmen İndeksi Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde
aritmetik ortalama ve standart sapmanın yanı sıra bağımsız örneklemler t testi, Mann
Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin sınıf-içi eğitim öğretim sürecinde
yüksek düzeyde yaratıcılığı destekleyici davranışlar gösterdiği bulunmuştur. Öğretmenlerin yaratıcılığı destekleyici davranış gösterme düzeyleri ile medeni durumları, cinsiyetleri, eğitim durumları, okuttukları sınıf düzeyi ve eğitim teknolojisi kullanım sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken öğretmenlerin mezun oldukları okul ile yaratıcılığı destekleyici davranış gösterme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Öğretmen Davranışları, Yaratıcılığı Destekleme, Yaratıcı
Öğretmen, Sınıf Öğretmeni.