MULTIPLE PRIMARY GYNECOLOGIC TUMORS


Creative Commons License

Özdemir S., Özer E. E. , Ergen Ş. A. , Şahinler İ. , Atkovar G.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol.77, no.2, pp.21-25, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 77 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.21-25

Abstract

Amaç: Kliniğimizde tedavi görmüş ve takibi devam eden multipl jinekolojik tümörlü hastalar görülme sıklığı, klinik ve patolojik özellikleri ve sağkalım açısından değerlendirilmiştir.

Gereç ve yöntem: 1992 ile 2010 yılları arasında jinekolojik malignite tanısıyla kliniğimize başvuran 2373 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Multipl jinekolojik organ kaynaklı neoplazi 26 (%1.09) hastada gözlenmiştir. 25 hastada iki primer neoplazi saptanırken, 1 hastada 3 primer neoplazi saptanmıştır. Yirmi üç hastada senkron kanser, 3 hastada ise sırası ile 7, 22 ve 24 yıl sonra metakron kanser gelişmiştir. Evrelemede FIGO 2009 sistemi kullanılmıştır. Endometrium-over kanserli hasta grubu için genel sağkalım Kaplan-Meier yöntemine göre belirlenmiştir.

Bulgular: Ortanca yaş 51’dir (34-79 yaş). En sık endometrium-over kanser birlikteliği (16 hasta, %61.5) gözlenmiştir. Diğer multipl primer tümörler ise; endometrium-serviks (4 hasta,%15.3), serviks-over (3 hasta %11.5), serviks-vajina (2 hasta, %7.6) ve endometrium-over-serviks kanserli 1 olgu (%3.8) şeklindedir. En sık evre1 ve grad1 malignite gözlenmiştir. En sık yakınma düzensiz vajinal kanamadır. Endometrium-over kanser grubu için 5 yıllık genel sağkalım %83 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Günlük pratikte sık karşılaşılmamakla birlikte jinekolojik organlarda multipl primer kanser görülebilir. Senkron endometrium ve over kanseri bu durumlar içinde en sık görülenidir. Göreceli olarak daha erken evrede saptandıkları için iyi prognoza sahiptir. Kanserde erken tanının prognoza olumlu etkisi düşünüldüğünde jinekolojik malignite tanısı almış olgularda ikinci bir kanser gelişme riski her zaman akılda tutularak, bu olguların takibinde daha dikkatli olunmalıdı