Sporcuların ve E-spor Oyuncularının Dijital Oyun Bağımlılığı ve Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Düzeyleri


Creative Commons License

Can H. C. , Tekkurşun Demir G.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.364-384, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.31680/gaunjss.770600
  • Dergi Adı: Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.364-384

Özet

Günümüzde dijitalleşmenin yaygınlaşması sonucu dijital oyun bağımlılığı sorunu baş göstermiştir. Bu bağlamda araştırmada sporcuların ve e-spor oyuncularının dijital oyun bağımlılığı ve dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalık düzeyinin incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmada tarama modelinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya günde en az 30 dakika bir e-spor oyununu oynayan ve haftada en az 2 gün spor yapan 61 sporcu, 80 e-spor oyuncusu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Akın, Usta, Başa ve Özçelik’in (2016) Türkçeye uyarladığı Oyun Bağımlılığı Ölçeği (OBÖ) ile Demir ve Cicioğlu’nun (2020) geliştirdiği Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (DOBİFÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Spearman Korelasyon, Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Testinden yararlanılmıştır. OBÖ ve DÖBİFÖ puanları arasında negatif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır. Dijital oyun bağımlılığı puanının erkek e-spor oyuncularının lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Sporcuların yaşı ile OBÖ arasında pozitif yönde orta düzeyde, DÖBİFÖ puanı arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Zararlı alışkanlığa sahip olma durumuna göre OBÖ ve DOBİFÖ arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Katılımcıların günlük dijital oyun oynama süresi ile OBÖ ve DOBİFÖ puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, espor oyuncularının sporculara göre yüksek düzeyde oyun bağımlılığına sahip olduğu ve oyun bağımlılığına ilişkin farkındalıklarının sporculardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Lately the issue of digital gaming addiction has arisen due to the widespread of digitalization. In this context, this study aims to evaluate the digital gaming addiction and the awareness levels regarding digital gaming addiction in athletes and e-sports players. In this research, relational screening was used as the research method. 80 e-sports players who play an e-sport game at least 30 minutes a day and 61 athletes who train at least 2 times a week participated in the study. As data collection tools, we used Gaming Addiction Scale (GAS), which was adapted to Turkish by Akın, Usta, Başa and Özçelik (2016) and Awareness of Digital Game Addiction Scale (ADGAS) which was developed by Demir and Cicioğlu (2020). Pearson Spearman Correlation, Mann-Whitney U Test and KruskalWallis Test were utilized to analyze the obtained data. The study finds highly significant negative correlation between GAS and ADGAS scores. Digital gaming addiction scores demonstrate significant difference in favor of male e-sports players. The study shows medium level positive significant correlation between the ages of the athletes and GAS scores while demonstrating medium level negative significant correlation regarding age and ADGAS scores. The study does not find any significant difference in terms of having harmful habits and GAS and ADGAS scores. Findings demonstrate significant difference between daily gaming time and GAS and ADGAS scores. The study concludes that e-sports players have higher level of gaming addiction along with higher awareness regarding gaming addiction in comparison to athletes