COVID-19 Korkusu Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması


Creative Commons License

Artan T. , Meydan S., Irmak H. S.

Archives of Health Science and Research, vol.8, no.2, pp.117-123, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5152/archealthscires.2021.20113
  • Title of Journal : Archives of Health Science and Research
  • Page Numbers: pp.117-123

Abstract

Amaç: 2019 yılı sonunda Çin’den tüm Dünya’ya doğru yayılmaya başlayan yeni tip bir koronavirüs hastalığı olan COVID-19’un ortaya çıkışı ve sonuçları sebebiyle tüm insanlar arasında korku ve kaygıya yol açtığı bilinmektedir. İlk kez tanık olunan bu durumun yarattığı belirsizliğin uzun vadede süreceğine yönelik görüşler merakı ve ilgiyi artırırken bireysel ve toplumsal yansımalarını incelemek önemli görülmüştür. Buradan hareketle COVID-19 salgınının toplum üzerinde yarattığı etkiyi ve korkuyu değerlendirmeye yönelik ölçüm aracına ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı COVID-19 Korkusu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasını sağlamak, geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş ve üzeri yetişkin bireyler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ile COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Hastalığa Karşı Algılanan Savunmasızlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. COVID-19 Korkusu Ölçeği’nin dil uyarlaması yapılmış olup güvenilirlik çalışması için iç tutarlılık, madde-toplam puan güvenilirlik katsayısı ve iki yarı test güvenilirliği incelenmiş; yapı geçerliliğini ortaya koymaya yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA); ölçüt bağıntılı geçerlilik için ise benzer ölçek ile analiz yapılmıştır. Bulgular: COVID-19 Korkusu Ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda tek boyutlu olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Ortalama puanı 61,16±8,77 olan ölçeğin iç tutarlılık katsayısının 0,867 olduğu, madde toplam korelasyon katsayılarının 0,600 ile 0,722 arasında değişim gösterdiği bulunmuştur. Ölçüt bağıntılı geçerlilik için yapılan analiz sonucunda iki ölçek arasında (r = 0,298, P < ,001) pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür. Sonuç: Araştırmacılar, yapılan analizler sonucunda COVID-19 Korkusu Ölçeği’nin, pandemi sürecinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu kanısındadır. Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, korku, ölçek uyarlama