Sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları


Creative Commons License

DERİNGÖL Y.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.23-36, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.23-36

Özet

İnsan hayatı boyunca diğer canlılarla iletişim içindedir ve bu iletişim araçlarından biri de konuşma becerisidir. Konuşmada kaygı yaşayan bir öğretmen ise düşündüklerini yeterli bir şekilde öğrencilerine aktaramayabilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 239 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Kınay ve Özkan’ın (2014) geliştirdiği “Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygısı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu ölçek, ‘Psikolojik Durum’, ‘Fizyolojik Belirtiler’ ve ‘Beceri İle İlgili Kaygı’ alt boyutlarını içeren toplam 40 maddeden oluşmaktadır. İstatistiksel çözümler SPSS 16.0 kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizi için, İlişkisiz Grup t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları düşük seviyededir. Ölçek alt boyutları ve ölçek toplam puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılaşmadığı ve bulundukları sınıflara göre ise farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Sınıf düzeyi arttıkça konuşma kaygılarının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Human beings constantly communicate with each other throughout their lives and one of the most important communication tools is the ability to speak. Teachers with speaking anxieties might suffer from an inability to adequately express themselves and their ideas. To that end, the aim of this study is to identify speaking anxieties of prospective elemantary school teachers. The study adopts a descriptive approach and the sample consists of 239 prospective elementary school teachers who study at a public university in Istanbul.The data is collected through “Speaking Anxiety Scale for Prospective Teachers” developed by Kınay and Özkan (2014). This 40-item scale consists of the following three sub-scales; ‘Psychological State’, ‘Physiological Symptoms’ and ‘Anxiety Concerning Skill’. The data is analyzed with SPSS 16.0 through independent sample t- test and oneway analysis of variance (ANOVA). According to findings, prospective teachers report relatively low levels of speaking anxiety. The total and sub-scale mean scores do not change according to gender. However, there are significant variations among groups based on grade. The study concludes that higher grade students have relatively lower levels of speaking anxiety