Basketbol antrenörlerinin duygusal zekalarının karar verme stilleri üzerindeki etkisi


Güler C. , Tükenmez A., Avcı S.

II. International Congress of Athletic Performance & Health in Sports, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2020, ss.100

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.100

Özet

Antrenörler, yoğun ve sürekli değişim gösteren iş ortamlarında, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada çok sayıda problemle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada antrenörlerin, duygusal zekâ düzeylerinin, karar verme stilleri üzerindeki etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırma, İstanbul ilinde kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen Basketbol Antrenörleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza 102 basketbol antrenörü katılmıştır. Araştırma verileri nicel araştırma tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun yanında, “Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Karar Verme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; yaş, antrenör kart seviyesi, aktif antrenör durumu ve milli takım kariyerine göre rasyonel karar verme, bağımlı karar verme ve ani karar verme stili alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilirken, antrenör kategorisine göre duygusal zeka ölçeği arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Analiz sonuçlarına göre duygusal zekânın yönetilebilir bir özellik olduğu hem iş hem de sosyal hayatta fark yarattığı görülmektedir. Sonuç olarak kulüplerde görev yapan antrenörlerin yüksek duygusal zekaya sahip olması, kulübü başarıya taşıyacak önemli bir yetenek olarak görülmektedir.

Coaches face numerous problems in achieving pre-determined goals in busy and constantly changing work environments. In this study, it was aimed to investigate the effects of the emotional intelligence levels of the trainers on their decision-making styles. The research was carried out on Basketball Trainers selected by convenience sampling method in Istanbul. 102 basketball trainers participated in our study. Research data were obtained using quantitative research technique. In addition to the personal information form, "Emotional Intelligence Scale" and "Decision Making Styles Scale" were used as data collection tools.  According to the analysis results; Significant differences were found in the sub-dimensions of rational decision making, dependent decision making and sudden decision making style according to age, coach card level, active coach status and national team career. There was no significant difference between the emotional intelligence scale according to the trainer category. According to the analysis results, it is seen that emotional intelligence is a manageable feature and makes a difference in both business and social life. As a result, the high emotional intelligence of the coaches working in the clubs is seen as an important skill that will carry the club to success