Akıllı Telefon Uygulamaları Üzerinden Gerçekleştirilen Mesleki Amaçlı Proje Süreçlerinin Değerlendirilmesi


KAYSİ F. , Aydemir E.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

In order to increase the quality of vocational education, the conversion of theoretical knowledge into practice is vital. For this purpose, there are different applications for students studying in programs in vocational schools. These applications include the realization of course applications in workshops or laboratories, workplace application internships and project applications in summer. With the help of project applications, students can gain skills related to their professions. It is possible to monitor project processes via smart phone applications and to enable students to communicate with the project. The aim of this study is to examine student interviews during the follow up of project applications with smart phone applications in order to increase the quality of vocational education. In this way, the effectiveness of these applications and their intended use will be revealed. The study was conducted with qualitative techniques. The interviews of the project groups were collected using the case study design. Data were collected from 13 project groups in the project follow-up applications they used on their smart phones. Informed consent form was shared with potential participants before data collection. After the participants were voluntarily participated in the study, the data obtained were subjected to content analysis. Among the findings of the study, first of all, these applications were used effectively among the participants in the project groups. In these processes, it is come to the forefront that the participants take care in researching the projects and selecting the project topics that improve their professional skills. It was revealed that the participants received opinions from each other at different times and these processes continued until the end of the project. In this way, it is understood that the project processes are followed and maintained more carefully. Finally, it was determined that experienced participants were more active in the project groups such as the selection, procurement and installation of materials and supported the other participants. Suggestions of the study include the addition of a faculty member to evaluate the projects in the project application groups on smart phones. In this way, the processes in which the students need support can be determined more quickly.

Mesleki eğitimin niteliğinin artması amacıyla teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi hayati öneme sahiptir. Bu amaçla meslek yüksekokullarındaki programlarda öğrenim gören öğrenciler için farklı uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar arasında ders uygulamalarının atölye veya laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi, yaz dönemlerinde yapılan işyeri uygulama stajları ve proje uygulamaları yer almaktadır. Proje uygulamaları ile öğrencilerin mesleklerine yönelik becerileri kazanmaları sağlanabilmektedir. Proje süreçlerinin akıllı telefon uygulamaları üzerinden takip edilmesi ve öğrencilerin proje amacıyla iletişime geçmeleri mümkün olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, mesleki eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla yapılan proje uygulamalarının akıllı telefon uygulamaları ile takip edilmesi sürecinde öğrenci görüşmelerinin incelenmesidir. Bu sayede bu uygulamaların etkili olma durumları ve kullanım amaçları ortaya çıkarılabilecektir. Çalışma nitel tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması deseni kullanılarak proje gruplarının görüşmeleri toplanmıştır. Çalışmada 13 proje grubundan, akıllı telefonlarında kullandıkları proje takip uygulamalarındaki veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasından önce aydınlatılmış onam formu potansiyel katılımcılarla paylaşılmıştır. Katılımcıların gönüllü olarak çalışmaya katılımları sağlandıktan sonra elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın bulguları arasında, öncelikle bu uygulamaların proje gruplarındaki katılımcılar arasında etkin bir şekilde kullanıldıkları yer almaktadır. Bu süreçlerde katılımcıların projeler hakkında araştırma yapma ve mesleki becerilerini geliştirici proje konularını seçmede özen gösterdikleri ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların farklı zamanlarda birbirlerinden görüş aldıkları ve proje bitimine kadar bu süreçlerin devam ettiği ortaya çıkmıştır. Bu sayede proje süreçlerinin daha özenli takip edildiği ve sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Son olarak, deneyimli katılımcıların proje gruplarında malzemelerin seçimi, alımı ve montajı gibi konularda daha aktif oldukları ve diğer katılımcılara destek oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın önerileri arasında, akıllı telefonlardaki proje uygulaması gruplarına projeleri değerlendirecek öğretim elemanının eklenmesi yer almaktadır. Bu sayede öğrencilerin hangi süreçlerde desteğe ihtiyaç duydukları daha hızlı bir şekilde belirlenebilir.