PULMONER HİPERTANSİYONLU BİREYLERDE KİNEZYOFOBİ


Ertan Ö., Kuran Aslan G. , Akıncı B., Okumuş N. G.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.30, ss.168-175, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 30 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.21653/tjpr.665154
  • Dergi Adı: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.168-175

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı pulmoner hipertansiyonlu (PH) bireylerde kinezyofobinin egzersiz

kapasitesi, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve yaşam kalitesi ile ilişkisini araştırmak ve demografik

ve klinik özelliklere göre karşılaştırmaktı.

Yöntem: Çalışmaya 37 PH’li hasta dahil edildi. Kinezyofobi değerlendirmesi, Kalp İçin Tampa

Kinezyofobi Derecelendirmesi (KTKD) ile yapıldı. Yaşam kalitesi, Nottingham Sağlık Profili (NSP)

ile belirlendi. Günlük yaşam aktiviteleri, London Chest Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği (LCGYAÖ)

ile değerlendirildi. Egzersiz kapasitesi, altı dakika yürüme testi (6DYT) ile ölçüldü ve 6DYT mesafesi

hesaplandı.

Sonuçlar: KTKD toplam skor, 6DYT sonrası dispne algılaması (p=0,016), NSP toplam skoru

(p=0,024), NSP alt gruplarından emosyonel reaksiyonlar (p<0,001) ve ağrı (p=0,018) ile pozitif yönlü

ilişkili bulundu. KTKD toplam skor ve KTKD alt grup skorları ile yaş, pulmoner arter basıncı, 6DYT

mesafesi ve LCGYAÖ arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0,05). Çoklu doğrusal regresyon analizinde;

dispne algılaması (p=0,006) ve emosyonel reaksiyonların (p<0,001) KTKD toplam skorunu etkilediği

bulundu (R2=0,439, F(2,34)=13,309, p<0,001). Düşük eğitim seviyesi (p=0,023) ve dispne sebebi ile

GYA etkilenimi (p=0,029) olan olgularda KTKD toplam skoru daha yüksek saptandı.

Tartışma: Çalışmanın sonuçları PH’li bireylerde, kinezyofobinin eforla algılanan nefes darlığındaki

artış ve emosyonel reaksiyonlardan etkilendiğini ve azalmış yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu

gösterdi. Ayrıca düşük eğitim seviyesine sahip PH’li bireylerde kinezyofobi düzeyinin arttığı görüldü.