An Investigation of Pre-Service Teachers' Attitudes Towards Individuals with Special Needs in the Framework of Their Metaphoric Perceptions: A Mixed Method Analysis


Baştuğ Y. E. , Servi C.

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, pp.770-787, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.30900/kafkasegt.957732
  • Title of Journal : e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.770-787

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes and metaphorical perceptions of teacher candidate towards individuals with special needs. For this purpose, students at the faculty of education were determined as the study group. The participants of the research are students studying in Special Education Teaching, Mathematics Teaching, Science Teaching, Turkish Language Teaching and Social Studies Teaching programs. The quantitative data of the study were collected from 212 and qualitative data from 196 teacher candidates. The quantitative data of the study were obtained with the 13-item attitude scale developed by Yaralı (2015). In order to collect qualitative data, the participants were asked to complete the sentence "Individual with special needs is similar to …….. because ……..". In the study, the data were collected and analyzed using the convergent parallel pattern, one of the mixed research methods. The findings obtained as a result of the analyzes were discussed in line with the literature. Quantitative findings show that prospective teachers have positive attitudes towards individuals with special needs. Considering the metaphorical perceptions of the teacher candidates, 33% of the responses are gathered under three themes as individuals in need of attention or care, 29% superior or valuable individuals, and 20% open to development. The results obtained from the study found that teacher candidates mostly have positive attitudes towards individuals with special needs. It was also found as a research finding that teacher candidates who took special education courses had higher attitude scores than those who did not take special education courses.

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlarını ve metaforik algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda eğitim fakültesinde okuyan öğrenciler çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Özel Eğitim Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel verileri 212, nitel verileri ise 196 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri Yaralı (2015) tarafından geliştirilen 13 maddelik tutum ölçeğiyle elde edilmiştir. Nitel verilerin toplanması için ise katılımcılardan “Özel gereksinimli birey ……..ya benzer çünkü……..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desen kullanılarak veriler toplanıp analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır. Nicel bulgular öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireylere yönelik olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmen adaylarının metaforik algılarına bakıldığında ise yanıtların %33’ü ilgiye ya da bakıma muhtaç bireyler, %29’u üstün ya da kıymetli bireyler ve %20’si gelişmeye açık bireyler olmak üzere üç tema altında toplanmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının çoğunlukla özel gereksinimli bireylere yönelik olumlu tutum içerisinde olduğu bulgusu elde edilmiştir. Özel eğitim dersi alan öğretmen adaylarının özel eğitim dersi almayan öğretmen adaylarına göre daha yüksek tutum puanına sahip olduğu da yine araştırma bulgusu olarak elde edilmiştir.