Kurumsal İtibar Stratejisi Tasarım Modeli Önerisi


KARATOP B. , YILDIZ İ.

4 th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, no.8, ss.283-288

  • Cilt numarası: 4
  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.283-288

Özet

İtibar insanlar açısında elde edilmeye veya kaybedilmemeye çalışılan bir olgudur. İşletmeler için itibar ise yönetilmesi gereken ve stratejik bir konudur. Akademik çalışmalarda bir çok kurumsal itibar modelleri önerilmiştir. Bu modellerin birbirine benzer yönleri olduğu gibi ayrışan noktaları da fazladır. İtibarın oluşmasında ve yönetilmesinde paydaş etkisi olduğundan literatürde önerilen itibar yönetimi modellerinde de paydaşlara önem verildiğini söyleyebiliriz. Kurumsal itibar stratejilerinin oluşturulmasında tüm paydaş bilgilerinden faydalanılması gerekmektedir.
Stratejik yönetim işletmeler için işletmelerin geleceğini planlamada kullandıkları sürekli gelişmeyi sağlayan proaktif bir yönetim modelidir. Stratejilerin belirlenmesinde SWOT analizi önemli bir araçtır. Mevcut durumu belirlemek üzere projeksiyon yapan analiz ile stratejilerin doğru temeller oturması sağlanır. Bu bağlamda SWOT analizinin analitik yöntemlerle yapılması önem arz eder.
Bu çalışmada kurumsal itibar stratejik yönetim bakış açısıyla değerlendirilmiştir ve kuramsal bir çalışmadır. Kurumsal itibar stratejisinin oluşturulması için önerilen modelin ana çatısını çok kriterli karar verme ve SWOT analizi oluşturmaktadır. Paydaşların değerlendirmeleri ise modeli şekillendiren bir aşamadır. Model 5 aşamadan oluşur. İlk aşamada kurumsal itibar kriter ve alt kriterleri oluşturulur. Sırasıyla SWOT analizi, paydaş değerlendirmesi, önceliklendirme ve analiz aşamaları gelir. Bu teorik bir çalışmadır.

Reputation is a phenomenon that is tried to be obtained or not lost for people. Many institutional reputation models have been proposed in academic studies. These models have similar aspects as well as many differentiating points. Since there is a stakeholder effect in the formation and management of reputation, we can say that the importance of stakeholders is also given to the reputation management models proposed in the literature. All stakeholder information should be utilized in the establishment of corporate reputation strategies.
Strategic management is a proactive management model that enables the continuous improvement that enterprises use in planning their future. SWOT analysis is an important tool in determining strategies. The projection analysis to determine the current situation ensures that the strategies are based on the right foundations. In this context, it is important to perform SWOT analysis with analytical methods.
In this study, corporate reputation is evaluated from the perspective of strategic management and it is a theoretical study. Multi-criteria decision making and SWOT analysis form the main framework of the proposed model for the establishment of corporate reputation strategy. Stakeholder assessments are a stage shaping the model. The model consists of 5 stages. In the first stage, corporate reputation criteria and sub-criteria are established. SWOT analysis, stakeholder assessment, prioritization and analysis are respectively. This is a theoretical study.