Çocukların Boyu ve Süt Dişlerinin Kuron Boyutları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Özcan H., Yılmaz B., Birant S. , İlisulu S. C. , Aydın C., Koruyucu M., ...More

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.185-191, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.185-191

Abstract

Amaç:Diş gelişimi, çocuklarda büyüme ve gelişmenin önemli bir göstergesidir. Büyüme sürecinde boy ve kilo artışı ile diş boyutlarının artışı birbirlerine paralel seyreden parametrelerdir. Bu çalışmanın amacı; süt dişlerinin kuron boyu ve meziodistal (MD) genişlikleri ile çocuğun boyu, kilosu ve vücut kitle indeksi (VKİ) arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntemler:Çalışmaya; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniğine başvurmuş olan 3-6 yaş grubu 68 çocuk (34 kız, 34 erkek) dahil edilmiştir. Çocukların alt-üst çenesinden ölçü alınarak elde edilen alçı model üzerinden dijital bir kumpas yardımıyla dişlerin klinik kuron boyu ve meziodistal genişlik uzunlukları ile çocukların kilo, boy ve yaş değerleri kaydedilmiştir. Kaydedilen bu değerler arasındaki ilişki istatiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:Çalışmaya katılan 68 çocuğun 25’i (%36,8) 3-4 yaş grubunda iken 22’si (%32,4) 5 yaş grubuna, 21’i ise (%30,9) 6 yaş grubuna dahildir. Tüm yaş gruplarında 5. ve 7. bölgedeki dişlerin kuron boyu ortalamaları arasında ve meziodistal genişliği arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,001). Gruplar arası karşılaştırmada erkeklerde #53 numaralı dişin kuron boyu için istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır (p=0,019). Değerlendirmeye alınan tüm dişlerin kuron boyu ve MD genişliği ile VKİ değişkeni ile karşılaştırılmasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).

Sonuçlar:Bu çalışmada bireyin boyu ile dişin meziodistal genişliğine göre bireyin boyu ile kuron boyu arasında daha kuvvetli korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda süt dişlerinin kuron boyu ve meziodistal genişliğinin, çocukların muhtemel boylarını tahmin etmede kullanılması ve vücut ölçüleri arasında ilişki kurulmasının değerlendirilebileceği düşünülmektedir.